Uchwały - Rada - VIII Kadencja (2023 - 2027)

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 19 czerwca 2024 r.

 

Uchwały Nr 238-240/VIII/2024 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 241/VIII/2024 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 242/VIII/2024 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarza na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 243/VIII/2024 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 244/VIII/2024 - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 245/VIII/2024 - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr  246-248/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 249/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Uchwała Nr  250/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 251/VIII/2024 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 19 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr 252/VIII/2024 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z załączonym Protokołem Nr 6/VIII/2024 z dnia 19 czerwca 2024r.

Uchwała Nr 253/VIII/2024 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 254/VIII/2024 - w sprawie zakupu książek dla uczestników specjalizacji.

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 6 marca 2024 r.

 

Uchwały Nr 205-208/VIII/2024 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 209/VIII/2024 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 210/VIII/2024 - w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 211-212/VIII/2024 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  213-217/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  218-221/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 222/VIII/2024 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 223/VIII/2024 - w sprawie planu przeprowadzenia wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Uchwała Nr 224/VIII/2024 – w sprawie przyznania odznaczeń z okazji MDP i KDP 

Uchwała Nr 225/VIII/2024 – w sprawie zapomóg zatwierdzonych przez komisję zapomóg 

Uchwała Nr 226/VIII/2024 – w sprawie refundacji kosztów szkolenia  

Uchwała Nr 227/VIII/2024 – w sprawie udzielenia patronatu honorowego 

Uchwała Nr 228/VIII/2024 – w sprawie zakupu książek dla specjalizacji

Uchwała Nr 229/VIII/2024 – w sprawie zabezpieczenia środków dla Komisji ds. Położnych na przeprowadzenie spotkania Międzynarodowy Dzień Kobiet w Ciąży

Uchwała Nr 230/VIII/2024 – w sprawie prenumeraty czasopisma Pielęgniarki i Położnej 

Uchwała Nr 231/VIII/2024 – w sprawie dofinansowania wyjazdu na konferencję

Uchwała Nr 232- 235/VIII/2024 – w sprawie zakazu wykonywania działalności i wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 17 stycznia 2024 r.

 

Uchwała Nr 167/VIII/2024 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 168/VIII/2024 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 169/VIII/2024 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarza na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 170-171/VIII/2024 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 172-173/VIII/2024 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  174-176/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  177-179/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 180-181/VIII/2024  - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą

Uchwały Nr  182-185/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o wykreśleniu działalności gospodarczej. 

Uchwała Nr 186/VIII/2024 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 

 Uchwała Nr 187/VIII/2024 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  188/VIII/2024 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 189-190/VIII/2024 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 191/VIII/2024 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 192/VIII/2024 – w sprawie wynajęcia miejsca odbycia się OZPiP

Uchwała Nr 193/VIII/2024 – w sprawie pokrycia kosztów użycia urządzeń do liczenia elektronicznego w czasie OZPiP

Uchwała Nr 194/VIII/2024 – w sprawie udzielenia patronatu honorowego

Uchwała Nr 195/VIII/2024 – w sprawie porycia kosztów udziału w Konferencji

Uchwała Nr 196/VIII/2024 – w sprawie wyjazdu kadry kierowniczej

Uchwała Nr 197/VIII/2024 – w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi

Uchwała Nr 198/VIII/2024 – w sprawie refundacji kosztów szkolenia

Uchwała Nr 199-203/VIII/2024 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 13 grudnia 2023 r.

 

Uchwały Nr 141-142/VIII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 143/VIII/2023 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 144/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  145-149/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 150/VIII/2023 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 151-153/VIII/2023 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 154/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą

Uchwała Nr  155/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  156/VIII/2023 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o wykreśleniu działalności gospodarczej.  

Uchwała Nr 157/VIII/2023 – w sprawie refundacji kosztów szkolenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 158/VIII/2023 – w sprawie zapomóg losowych

Uchwała Nr 159-160/VIII/2023 – w sprawie dofinasowania członków OIPiP w Rzeszowie i Przeworsku

Uchwała Nr 161/VIII/2023 – w sprawie planu kontroli- AKADEMIA ZDROWIA 

Uchwała Nr 162/VIII/2023 – w sprawie harmonogramu posiedzeń ORPiP oraz Prezydium 

Uchwała Nr 163/VIII/2023 – w sprawie planu pracy ORPiP oraz Prezydium

Uchwała Nr 164/VIII/2023 – w sprawie pogotowia kasowego OIPiP 

Uchwała Nr 165/VIII/2023 – w sprawie zwołania XXXVII  Okręgowego Zjazdu 

Uchwała Nr 166/VIII/2023 – w sprawie głosowania elektronicznego na XXXVII Okręgowym Zjeździe

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 22 września 2023 r.

 

Uchwały Nr  61-77/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  78-82/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 83-84/VIII/2023  - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 85/VIII/2023  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 86-89/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr  90-94/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  95/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 96-97/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwały Nr  98-99/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  100/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  101/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 102/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  103/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  104/VIII/2023 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr  105/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  106/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  107-111/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  112/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 113/VIII/2023  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  114-115/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  116/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 117/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 118/VIII/2023 – w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr 119/VIII/2023 – w sprawie zatwierdzenia powierzenia delegatom obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika,

Uchwała Nr 120/VIII/2023 – w sprawie zakupu materiałów promocyjnych dla organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz członków komisji i zespołów problemowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 121/VIII/2023 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 22 września 2023 roku,

Uchwała Nr 122/VIII/2023 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z załączonym Protokołem Nr 5/VIII/2023 z dnia 22 września 2023 roku Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia.

Uchwała Nr 123/VIII/2023 – w sprawie rozszerzenia rocznej licencji na użytkowanie platformy edukacyjnej Click Meeting.

Uchwała Nr 124/VIII/2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dotyczącej przeszkolenia po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

  • **********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 21 czerwca 2023 r.

 

Uchwała Nr  35/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 36/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 37/VIII/2023  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  38-39/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 40-42/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr  43/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  44/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 45/VII/23 – w sprawie powołania Komisji i Zespołów problemowych,

Uchwała Nr 46-50/VIII/23 – w sprawie przeprowadzenie wizytacji pielęgniarki, 

Uchwała 51-52/VIII/23 – w sprawie przeprowadzenia kontroli organizatora kształcenia,

Uchwała 53/VIII/2023 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka Samorządu OIPiP w Płocku,

Uchwała Nr 54/VIII/23 – w sprawie przyznania zapomóg losowych,

Uchwała Nr 55/VIII/2023 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia,

Uchwała 56-57/VIII/23 – w sprawie skierowanie na przeszkolenie,

Uchwała 58/VIII/2023 – w sprawie zasad i wysokości  wynagrodzenia osób pełniących funkcje w Samorządzie VIII Kadencji,

Uchwała 59/VIII/2023- w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały 1127/VII/2021 ORPiP w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 60/VIII/2023 – w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu od delegata na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położych w Bydgoszcz

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr 1/VIII/2023 - w sprawie składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych OIPiP
w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 2/VIII/2023 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej(go) Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 3/VIII/2023 - w sprawie wyboru Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 4/VIII/2023 - w sprawie wyboru Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 5/VIII/2023 - w sprawie wyboru Członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 6/VIII/2023 - w sprawie składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących praw i zobowiązań majątkowych OIPiP w Bydgoszczy oraz negocjacji i zawierania umów związanych z dotacją budżetową otrzymywaną z MZ na VIII kadencję samorządu zawodowego,

Uchwała Nr 7/VIII/2023 - w sprawie wykazu stanowisk w organach OIPiP w Bydgoszczy, których pełnienie
w VIII kadencji będzie wynagradzane,

Uchwała Nr 8/VIII/2023 - w sprawie wysokości wynagradzania osób pełniących funkcje: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych i Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zasad zwrotu kosztów podróży i pobytu,

Uchwała Nr 9/VIII/2023 - w sprawie ustalenia składu komisji konkursowych na stanowiska kierownicze
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami na VIII kadencję samorządu zawodowego,

Uchwała Nr 10/VIII/2023 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej, Sekretarza
i Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dysponowania środkami finansowymi na zakup towarów i usług  na rzecz OIPiP w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 11/VIII/2023 - w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy,

Uchwała Nr 12/VIII/2023 - w sprawie powołania składu osobowego pocztu sztandarowego OIPiP
w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 13/VIII/2023 - w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń ORPiP oraz jej Prezydium do grudnia 2023r.

Uchwała Nr 14/VIII/2023 - w sprawie przyjęcia planu pracy ORPiP na 2023 rok,

Uchwała Nr 15/VIII/2023 - w sprawie powołania komisji problemowych OIPiP w Bydgoszczy na VIII kadencję samorządu zawodowego,

Uchwała Nr 16/VIII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  17-18/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 19/VIII/2023 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 20/VIII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 21/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 22/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 23/VIII/2023  - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarza,

Uchwała Nr 24/VIII/2023  - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 25/VIII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  26-27/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 28/VII/2023  - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 29/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 30/VIII/2023  - w sprawie objęcia Patronatem Honorowym IV Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej " Geriatria i Medycyna Paliatywna”,

Uchwała Nr 31/VIII/2023  - w sprawie sfinansowania kosztów obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych dla emerytowanych członków samorządu w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 32/VIII/2023  - w sprawie sfinansowania kosztów organizacji Konferencji Wsparcie Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,

Uchwała Nr 33/VIII/2023  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 34/VIII/2023  - w sprawie przyznania pielęgniarkom, pielęgniarzom, położnym odznaczeń zgodnie z Regulaminem nadawania przez ORPiP w Bydgoszczy Odznaczeń Samorządu Pielęgniarek
i Położnych.