Uchwały - Rada - VII Kadencja (2015 - 2019)

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 18 stycznia 2023 r.

 

Uchwała Nr 1369/VII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr  1370/VII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1371-1374/VII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1375/VII/2023  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1376-1380/VII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1381/VII/2023  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1382/VII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1383/VII/2023 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1384/VII/2023 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1385/VII/2023 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 1386/VII/2023 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr  1387/VII/2023 - w sprawie wymiany na nowe, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1388/VII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1389/VII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1390/VII/2023 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1391/VII/2023 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 1392/VII/2023- w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych

Uchwała Nr 1393/VII/2023- w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z załączonym Protokołem Nr 1/VII/2023

Uchwała Nr 1394/VII/2023- w sprawie przyjęcia Harmonogramu Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy i jej Prezydium do 23 marca

Uchwała Nr 1395/VII/2023- w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy do 23 marca 2023

Uchwała Nr 1396/VII/2023- w sprawie przyjęcia Planu Pracy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy do 23 marca 2023

Uchwała Nr 1397/VII/2023- w sprawie pokrycia kosztów wykonania II etapu Systemu Obsługo Samorządu Pielęgniarek i Położnych w części dotyczącej OIPiP w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1398/VII/2023- w sprawie sfinansowania odznaczeń OIPiP w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1399/VII/2023- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Płocku

Uchwała Nr 1400/VII/2023- w sprawie naprawy i wykonywania mebli biurowych

Uchwała Nr 1401/VII/2023- w sprawie przeprowadzenia audytu księgowego

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 14 grudnia 2022 r.

 

Uchwała Nr 1335/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr  1336-1339/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1340-1342/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1343/VII/2022  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1344/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1345/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1346-1348/VII/2022 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwały Nr  1349-1350/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1351/VII/2022 - w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej z powodu śmierci,

Uchwała Nr 1352/VII/2022 - w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata, członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy VII kadencji oraz funkcji sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz wyborów uzupełniających na stanowisko Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1353/VII/2022 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu ,

Uchwała Nr 1354/VII/2022 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

Uchwała Nr 1355/VII/2022 - w sprawie zakupu komputerów do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1356/VII/2022 - w sprawie zakupu licencji do programów antywirusowych do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1357/VII/2022 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 1358/VII/2022 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 1359/VII/2022 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 1360/VII/2022 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 1361/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia wyboru na Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 1362-1364/VII/2022 (3) - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1365/VII/2022 (1)  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1366-1368/VII/2022 (3) - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki 
z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu z powodu śmierci 

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 14 września 2022 r.

 

Uchwały Nr 1281-1282/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr  1283-1286/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1287-1310/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1311/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1312/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1313-1314/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1315-1316/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1317/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1318/VII/2022  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1319-1323/VII/2022 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki 
z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1324/VII/2022 – w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr  1325-1326/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1327/VII/2022 – w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu Pielęgniarki

Uchwała Nr 1328/VII/2022 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1329/VII/2022 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1330/VII/2022 - w sprawie podwyższenia kwoty na wykonanie remontu w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1331/VII/2022 - w sprawie zwołania i wyznaczenia terminu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1332/VII/2022 - w sprawie objęcia patronatem honorowym wydarzenia edukacyjnego pt: "Wybrane aspekty terapii i opieki nad pacjentem stomijnym i urologicznym”.

Uchwała Nr 1333/VII/2022 - w sprawie dofinansowanie karty Multisport dla członków samorządu i pracowników biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1334/VII/2022  - w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu nadawania przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Odznaczeń Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych.

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 22 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 1250/VII/2022 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr  1251-1252/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1253-1254/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1255/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1256-1267/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1268/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1269/VII/2022  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu,

Uchwała Nr 1270/VII/2022  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 1271/VII/2022  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 1272VII/2022  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,

Uchwała Nr 1273/VII/2022  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie,

Uchwała Nr 1274/VII/2022  - w sprawie dofinansowanie udziału pielęgniarki i pielęgniarza w Europejskim Kongresie Towarzystwa Pielęgniarek Urologicznych,

Uchwała Nr 1275/VII/2022  - w sprawie przystąpienia do projektu „Wsparcie Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych”,

Uchwała Nr 1276/VII/2022  - w sprawie realizacji projektu „Wsparcie Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych”,

Uchwała Nr 1277/VII/2022  - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów w związku z realizacją projektu „Wsparcie Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych”,

Uchwała Nr 1278/VII/2022  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 1279/VII/2022  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

 

                                                                             **********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 23 marca 2022 r.

 

Uchwała Nr 1202/VII/2022 - w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu upływu czasu na jakie zostało wydane,

Uchwały Nr  1203-1204/VII/2022 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1205/VII/2022 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr  1206/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1207/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1208/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1209-1210/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1211/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1212-1214/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1215-1216/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1217-1226/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1227/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1228/VII/2022 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 1229/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1230/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

 

Uchwała Nr  1231/VII/2022 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr  1232/VII/2022 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr  1233/VII/2022 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr  1234/VII/2022 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr  1235/VII/2022 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr  1236/VII/2022 - w sprawie objęcia patronatem honorowym

Uchwała Nr  1237/VII/2022 - w sprawie objęcia patronatem honorowym

Uchwała Nr  1238/VII/2022 - w sprawie remontu biura OIPIP w Bydgoszczy

Uchwała Nr  1239/VII/2022 - w sprawie zakupu książek dla uczestników specjalizacji

Uchwała Nr  1240/VII/2022 - w zakresie prowadzenia nieodpłatnych szkoleń

Uchwała Nr 1241/VII/2022 - w sprawie wykazu stanowisk w organach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, których pełnienie w VII kadencji będzie wynagradzane

Uchwała Nr 1242/VII/2022 - w sprawie prowadzenia przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy nieodpłatnego kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1243/VII/2022 - w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych na VII kadencję

Uchwała Nr  1244/VII/2022 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr  1245/VII/2022 - w sprawie uchwalenia rocznego budżetu na 2022 r.

Uchwała Nr  1246/VII/2022 - w sprawie zmian w gospodarce finansowej Izby

Uchwała Nr 1247/VII/2022 - w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie 2021 roku

Uchwała Nr 1248/VII/2022 -  w sprawie zakupu serwisu kawowego

Uchwała Nr 1249/VII/2022 -  w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 12 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr  1173/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1174-1175/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1176-1179/VII/2022  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1180/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1181/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1182/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1183-1188/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr  1189/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1190/VII/2022  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1191/VII/2022  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1192/VII/2022  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1193/VII/2022  - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 1194/VII/2022  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1195/VII/2022  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1196/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1197-1198/VII/2022  - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej

Uchwała Nr 1199/VII/2022  - w sprawie sfinansowania spotkania promującego film „Pielęgniarki”

Uchwała Nr 1200/VII/2022  - w sprawie rozpatrzenia warunków, zasad i możliwości założenia fundacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1201/VII/2022  - w sprawie przeprowadzenia kontroli szkoleń pielęgniarek i położnych

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 22 września 2021 r.

 

Uchwała Nr 1090/VII/2021  - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr  1091/VII/2021 - w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1092-1098/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1099-1100/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1101-1108/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1109-1110/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1111/VII/2021  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1112-1114/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1115/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1116-1117/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1118/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG  o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1119/VII/2021  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1120/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1121/VII/2021 - w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1122/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1123/VII/2021 - w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1124/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1125/VII/2021  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1126/VII/2021  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1127/VII/2021  - w sprawie uchwalenia Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1128/VII/2021  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 1129/VII/2021  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Uchwała Nr 1130/VII/2021  - w sprawie zakupu materiałów promocyjnych dla biura OIPiP na 2021 rok
Uchwała Nr 1131/VII/2021  - w sprawie zakupu komputera wraz z oprogramowaniem do działu kasy.

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 16 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 1061/VII/2021  - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr  1062-1065/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1066/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1067/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1068-1069/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1070/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1071-1073/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1074-1077/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1078-1081/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG 
o wykreśleniu działalności gospodarczej

Uchwała Nr 1082/VII/2021  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1083/VII/2021 – w sprawie podwyższenia kwoty ubezpieczenia dla pielęgniarek  i położnych,

Uchwała Nr 1084/VII/2021 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 1085/VII/2021 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu,

Uchwała Nr 1086/VII/2021 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 1087/VII/2021 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu,

Uchwała Nr 1088/VII/2021 – w sprawie zakupu komputera wraz z oprogramowaniem 
do działu prawa wykonywania zawodu

Uchwała Nr 1089/VII/2021 – w sprawie organizacji szkolenia wyjazdowego dla członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Pielęgniarskiej Kadry Zarządzającej

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 14 kwietnia 2021 r.

 

Uchwała Nr 1048/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1049/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1050/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1051/VII/2021  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniareki Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1052/VII/2021 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwała Nr 1053/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1054/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1055/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru                  Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała nr 1056/VII/2021 - w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy nr 195/VII/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. – Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnychw Bydgoszczy

Uchwała nr 1057/VII/2021 w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego zgodnie z załączonym Protokołem Nr 4/VII/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 1058/VII/2021 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia  14 kwietnia 2021 r.


Uchwała nr 1059/VII/2021 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 – letniej przerwie w wykonaniu zawodu.

Uchwała nr 1060/VII/2021 – w sprawie przyznania nagród z okazji Jubileuszu XXX-lecia Samorządu

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 17 marca 2021 r.

Uchwały Nr 1027-1029/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1030-1033/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1034-1037/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr  1038/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1039/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała nr 1040/VII/2021 w  sprawie przeznaczenia środków finansowych na koszty organizacji 30-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała nr 1041/VII/2021 w   sprawie przyznania odznaczeń członkom samorządu z okazji XXX-lecia samorządu pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 1042/VII/2021 w sprawie częściowego dofinansowania kosztów procesu sądowego w sprawie zniesławienia pielęgniarek Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy

Uchwała nr 1043/VII/2021 w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych 
z dnia 3 i 17 marca 2021 r.

Uchwała nr 1044/VII/2021 w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z załączonym Protokołem Nr 3/VII/2021 z dnia 16  marca 2021 r.

Uchwała nr 1045/VII/2021 w sprawie zamówienia prenumeraty czasopisma Magazyn Pielęgniarki i Położnej na rok 2021

Uchwała nr 1046/VII/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 10/VII/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji problemowych na VII kadencję tj. od 2015 do 2019 roku

Uchwała Nr 1047/VII/2021  w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

 

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 13 stycznia 2021 r.

 

Uchwała Nr 1002/VII/2021 - w sprawie uchwalenia rocznego budżetu na 2021 r.;

Uchwała Nr 1003/VII/2021 - w sprawie zniesienia wymogu tajności głosowania dotyczącego wyborów uzupełniających na Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 1004/VII/2021 - w sprawie uchwalenia Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 1005/VII/2021 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 1006/VII/2021 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 1007/VII/2021 - w  sprawie  wyboru uzupełniającego wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 1008/VII/2021 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 –letniej przerwie w wykonywaniu zawodu;

Uchwały Nr  1009-1011/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1012/VII/2021 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr 1013-1015/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1016/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1017-1018/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1019/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1020/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1021/VII/2021  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1022/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1023/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1024/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1025-1026/VII/2021 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat 
w okresie ostatnich 6 lat.

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 9 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 971/VII/2020 - w sprawie przeniesienia głosowania nad rocznym budżetem na 2021 

Uchwała nr 972/VII/2020 - w sprawie zmian w gospodarce finansowej Izby

Uchwała nr 973/VII/2020 – w sprawie przyznania nagród;

Uchwała nr 974/VII/2020 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 –letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

Uchwała nr 975/VII/2020 - w sprawie rozszerzenia rocznej licencji na użytkowanie platformy edukacyjnej Click Meeting

Uchwała nr 976/VII/2020 – w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  i położnej z powodu śmierci,

Uchwały Nr  977-978/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  979/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza 
i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  980/VII/2020 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 981/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 982/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 983/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 984/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 985-988/VII/2020  - w sprawie wykreślenia z indywidualnej praktyki z  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu z powodu śmierci,

Uchwała Nr 989/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  990/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 991/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 992-993/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 994/VII/2020  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 995/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 996/VII/2020  - w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu upływu czasu na jaki zostało wydane;

Uchwała nr 997/VII/2020 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała nr 998/VII/2020 – roku  w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu 

Uchwała nr 999/VII/2020 – w sprawie częściowej refundacji kosztów wyżywienia dla pracowników medycznych NZOZ Florencja Świecie

Uchwała nr 1000/VII/2020 – w  sprawie  przyjęcia Planu Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy na rok 2021

Uchwała nr 1001/VII/2020 - w  sprawie  przyjęcia Planu Pracy Prezydium ORPiP na rok 2021

 

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 9 września 2020 r.

 

Uchwała nr 921/VII/2020 – w sprawie braku możliwości przeprowadzenia XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy w związku z ogłoszeniem stanu epidemii

Uchwała nr 922/VII/2020 – w sprawie niemożności zwołania XXXVI Zjazdu OIPiP 
w Bydgoszczy celem ustalenia zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalenia rocznego budżetu na 2020 r.

Uchwała nr 923/VII/2020 – w sprawie przekazania Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIPiP 
w Bydgoszczy projektu planu budżetu na 2020 r. oraz projektu zmiany uchwały w zakresie wynagradzania osób funkcyjnych

Uchwała nr 924/VII/2020 – w sprawie uchwalenia rocznego budżetu na 2020 r.

Uchwała nr 925/VII/2020 – w sprawie zmiany uchwały na 7/VII/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie wykazu stanowisk w organach OIPiP w Bydgoszczy oraz uchwały zmieniającej nr 860/VII/19

Uchwały Nr  926-929/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  930-931/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  932-933/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej              i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 934-935/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 936-937/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 938/VII/2020  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 939-940/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 941/VII/2020  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  942-946/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  947/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej              i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 948/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  949-955/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  956-957/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej              i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 958/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 959/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 960/VII/2020  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 961-962/VII/2020  - w sprawie wydania duplikatu  prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała nr 963/VII/2020 – w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała nr 964/VII/2020 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała nr 965/VII/2020 – w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała nr 966/VII/2020 - w sprawie zakupu materiałów promocyjnych dla biura OIPiP na 2021 rok

Uchwała nr 967/VII/2020 – w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała nr 968/VII/2020 – w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała nr 969/VII/2020 – w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okregowej Rady Pielegniarek i Połoznych w Bydgoszczy oraz prezydium ORPiP na rok 2020

Uchwała nr 970/VII/2020 – w sprawie zmiany Załacznika nr 1 do Uchwały ORPiP w Bydgoszczy nr 195/VII/17 z dnia 18 stycznia 2017r.

**********

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 17 czerwca 2020 r.

 

Uchwała nr 910/VII/2020 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała nr 911/VII/2020 – w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała nr 912/VII/2020 – w sprawie zmiany terminu zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 913-914/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 915-916/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 917/VII/2020  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 918-919/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 920/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

 

**********

 

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 2 kwietnia 2020 r.

 

Uchwała Nr 897/VII/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

Uchwała Nr 898/VII/2020 – w sprawie zarządzania majątkiem Izby w okresie pandemii koronawirusa

Uchwała Nr 899/VII/2020 – w sprawie zgody na zakup środków związanych z pandemią koronawirusa

Uchwała Nr 900/VII/2020 – w sprawie zmiany terminu zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 901/VII/2020  - w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy nr 195/VII/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. – Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 902/VII/2020  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 903/VII/2020  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwały Nr 904-905/VII/2020 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki

Uchwały Nr 906-907/VII/2020  - w sprawie wpisu położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 908/VII/2020 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 –letniej przerwie w wykonywaniu zawodu,

Uchwała Nr 909/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

 

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 15 stycznia 2020 r.

 

Uchwała Nr  864/VII/2020 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 865/VII/2020  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr  866/VII/2020 - w sprawie przyznania nagrody dla finalistki czwartej polskiej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award)

Uchwała Nr  867/VII/2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie;

Uchwała Nr  868/VII/2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie;

Uchwała Nr  869/VII/2020 - w sprawie objęcia patronatem honorowym Forum Menadżerów Służby Zdrowia;

Uchwała Nr  870/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  871/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 872-874/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 875-878/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 879-881/VII/2020  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 882-887/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr  888/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 889/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 890/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą

Uchwała Nr 891/VII/2020 - w sprawie sfinansowania kosztów wyjazdu i udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych”.

Uchwała Nr 892/VII/2020 - w sprawie sfinansowania kosztów związanych z wyjazdem na spotkanie z okazji inauguracji kampanii „Nursing Now” w MZ dnia 5.02.2020 r.

Uchwała Nr 893/VII/2020 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały ORPiP w Bydgoszczy nr 195/VII/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. – Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków OIPiP

Uchwała Nr 894/VII/2020 - w sprawie organizacji nieodpłatnego szkolenia dla członków samorządu „E-recepty w praktyce pielęgniarskiej. Regulacje prawne i zasady wystawiania”.

Uchwała Nr 895/VII/2020 - w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2020

Uchwała Nr 896/VII/2020 - w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości OIPiP
w Bydgoszczy

*****

 

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 4 grudnia 2019 r.

 

Uchwała Nr 818/VII/19  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 819/VII/19  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 820/VII/19  - w sprawie zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 821/VII/19  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 822/VII/19 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 823/VII/19  - w sprawie zakazu realizacji i wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i  położnych organizatora kształcenia

Uchwała Nr 824/VII/19  - w sprawie ustalenia formy pożegnania przez Okręgową Radę członków samorządu odchodzących na świadczenie przedemerytalne, rentę lub emeryturę oraz zatwierdzenie wysokości indywidualnej kwoty przeznaczonej na ten cel

Uchwała Nr  825/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 826/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 827-828/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 829/VII/19  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 830-833/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki,

Uchwały Nr 834-852/VII/19 - w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 853/VII/19 - w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza,

Uchwała Nr 854/VII/19 - w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwała Nr 855/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  856/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 857/VII/19  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 

i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 858/VII/19 – w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 859/VII/19 – w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku z programu Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

Uchwała Nr 860/VII/19 - w sprawie zmiany warunków wynagrodzenia dla skarbnika 

i sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 861/VII/19 – w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Uchwała Nr 862-863/VII/19 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 –letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.

*****

 

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 27 września 2019r.

 

Uchwała Nr 737/VII/19 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu;

Uchwała Nr 738/VII/19 - w sprawie refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 739-740/VII/19 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat;

Uchwała Nr 741-742/VII/19 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu;

Uchwała Nr 743-45/VII/19 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 746/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 747-758/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 759/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 760/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 761-762/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 763/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 764/VII/19  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 765-766/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 767-770/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki,

Uchwała Nr 771/VII/19 - w sprawie remontu korytarza w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 772/VII/19 - w sprawie wydania orzeczenia w przedmiocie niezdolności pielęgniarki do wykonywania zawodu;

Uchwała Nr 773/VII/19 - w sprawie zarządzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd;

Uchwała Nr 774/VII/19 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 775/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 776-777/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 778-781/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 782/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 783-784/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki,

Uchwały Nr 785-787/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 788/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki,

Uchwała Nr 789/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 790/VII/19  - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat;

Uchwała Nr 791/VII/19 -  w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana),

Uchwała Nr 792-793/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 794-795/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 796/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 797/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 798/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 799/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 800/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 801/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 802-805/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 806/VII/19 - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 807-808/VII/19 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 809/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 810/VII/19  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 811/VII/19  - w sprawie prowadzenia nieodpłatnych szkoleń;

Uchwała Nr 812/VII/19  - w sprawie objęcia patronatem honorowym konferencji „Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej”;

Uchwała Nr 813/VII/19  - w sprawie refundacji przeszkolenia położnych;

Uchwała Nr 814/VII/19  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 815/VII/19  - w sprawie zakupu „Vademecum pielęgniarki i położnej” na rok 2020.

 

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 10 czerwca 2019r.

 

UCHWAŁA Nr 718/VII/19 – w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych,

UCHWAŁA nr 719/VII/19 -w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 720/VII/19 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 721/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 722-723/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 724/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 725/VII/19  - w sprawie w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 726-727/VII/19 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała Nr 728/VII/19  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 729/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 730/VII/19  - w sprawie organizacji sesji wyjazdowej ORPiP,

Uchwała Nr 731/VII/19  - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 732/VII/19  - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 733/VII/19 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 734/VII/19  - w sprawie wszczęcia postępowania na podstawie art.27 ust.1 z dnia 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz powołania komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia niezdolności pielęgniarki do wykonywania zawodu,

Uchwała Nr 735/VII/19  - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 736/VII/19  - w sprawie przeszkolenia po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 11 kwietnia 2019r.

Uchwała Nr 696/VII/19 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 697/VII/19–w sprawie  przyznania  pomocy finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 698/VII/19– w sprawie udzielenia patronatu honorowego,

Uchwała Nr 699/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwała Nr 700/VII/19 -  w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana)

Uchwała Nr 701/VII/19  - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 702/VII/19  - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej,

Uchwały Nr 703-704/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki pielęgniarki,

Uchwały Nr 705-706/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki położnej,

Uchwała Nr 707/VII/19- w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 708/VII/19- w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 709/VII/19– w sprawie wszczęcia postępowania i powołania komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia w przedmiocie niezdolności pielęgniarki do wykonywania zawodu 

Uchwała Nr 710/VII/19  w sprawie sfinansowania kosztów obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej  dla emerytowanych pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr  711/VII/19  w sprawie sfinansowania kosztów obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej  

Uchwała Nr 712/VII/19  w sprawie zakupu upominków dla pielęgniarek i położnych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej

Uchwała Nr  713/VII/19 w sprawie przyznania nagrody dla finalistki konkursu Położna Roku

Uchwała Nr 714/VII/19w sprawie przyznania pielęgniarkom i położnym odznaczenia „Złoty Czepek”

Uchwała Nr  715/VII/19w sprawie wsparcia finansowego imprezy plenerowej „Babie lato” i Jarmark Świętojański

Uchwała Nr  716/VII/19 w sprawie  rezerwacji środków finansowych i sfinansowania kosztów organizacji VII Konferencji   „Qvo Vadis Ginekologio? Qvo Vadis Położno?” 

Uchwała Nr 717/VII/19 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu 

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 16 stycznia 2019 r.

 

Uchwała Nr 664/VII/19 – w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 665/VII/19 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 666/VII/19 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 667/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 668/VII/19 - w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana);

Uchwały Nr 669-671/VII/19 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwały Nr 672-675/VII/19 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 676/VII/19 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwały Nr 677-678/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 679/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą położnej;

Uchwała Nr 680/VII/19 - w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana);

Uchwała Nr 681/VII/19 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 682/VII/19 –  w sprawie zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 683/VII/19 – w sprawie przyjęcia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy na rok 2019;

Uchwała Nr 684/VII/19 – w sprawie przyjęcia planu pracy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy na rok 2019;

Uchwała Nr 685/VII/19 – w sprawie objęcia patronatem honorowym Forum Menadżerów Służby Zdrowia, Bydgoszcz 2019;

Uchwała Nr 686/VII/19 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr 687/VII/19 – w sprawie przeprowadzenia kontroli szkoleń pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 688/VII/19 - w sprawie sfinansowania kosztów udziału w szkoleniu dla Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sekretarzy, Skarbników, księgowych oraz pracowników obsługujących: SMK, Rejestr Pielęgniarek, Rejestr Położnych, Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą  oraz Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe;

Uchwała Nr 689/VII/19 –  w sprawie zakupu niszczarek do dokumentów na potrzeby biura OIPiP;

Uchwała Nr 690/VII/19 –  w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2019;

Uchwała Nr 691/VII/19 – w sprawie wydania upoważnienia do opiniowania propozycji podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 692/VII/19 –  w sprawie zakupu licencji antywirusowej;

Uchwała Nr 693/VII/19 –  w sprawie budowy instalacji klimatyzacji pomieszczeń OIPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 694/VII/19 –  w sprawie ustalenia formy pożegnania przez Okręgową radę członków samorządu odchodzących na świadczenie przedemerytalne lub emeryturę oraz zatwierdzenie wysokości indywidualnej kwoty przeznaczonej na ten cel;

Uchwała Nr 695/VII/19 – w sprawie potwierdzenia prawa do zawierania umów o użytkowanie samochodu prywatnego w celach służbowych

 

*****​

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 28 listopada 2018r.

 

Uchwała Nr 642/VII/18 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr  643/VII/18 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu;

Uchwała Nr 644/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwała Nr 645/VII/18 -  w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu położnej zgodnego, z obowiązującym wzorem (wymiana)

Uchwała Nr 646/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr 647-652/VII/18  - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 653/VII/18  - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 654/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą pielęgniarki,

Uchwała Nr 655/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 656/VII/18 – w sprawie powołania i powierzenia obowiązków związanych z pełnieniem funkcji pełnomocnika;

Uchwała Nr 657/VII/18 – w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 658/VII/18 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 659/VII/18 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 660/VII/18 – w sprawie powierzenia księgowości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy firmie zewnętrznej;

Uchwała Nr 661/VII/18 – w sprawie likwidacji stanowiska pracy głównej księgowej;

Uchwała Nr 662/VII/18 – w sprawie powołania Komisji ds. wyboru firmy zewnętrznej do prowadzenia księgowości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 663/VII/18 – zmieniająca uchwałę nr 599/VII/18 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie organizacji spotkania świątecznego.

 

*****​

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 29 października 2018r.

 

Uchwała Nr  596/VII/18 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu;

Uchwała Nr 597/VII/18 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia 
i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 598/VII/18– w sprawie skierowania na przeszkolenie;

Uchwała Nr 599/VII/18– w sprawie organizacji spotkania świątecznego;

Uchwały Nr 600-601/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwały Nr 602-603/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej,

Uchwały Nr 604-609/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr 610/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza,

Uchwały Nr 611/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr 612-615/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwały Nr 616-621/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 622/VII/18- w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej,

Uchwały 623-625/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki,

Uchwała 626/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarza,

Uchwała 627/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  położnej,

Uchwała Nr 628/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwała 629/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  położnej,

Uchwały Nr 630-631/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 632/VII/18 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwała Nr 633/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 634/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała 635/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki,

Uchwały Nr 636/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała 637/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki,

Uchwała 638/VII/18 – w sprawie zakupu „Vademecum Pielęgniarki i Położnej”

Uchwała 639/VII/18 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP 
w Ciechanowie 

Uchwała 640/VII/18 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP 
w Ciechanowie 

 

*****​

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 27 czerwca 2018r.

 

Uchwała Nr 517/VII/18 – w sprawie powołania w OIPiP w Bydgoszczy Inspektora Danych Osobowych;

Uchwała Nr 518/VII/18– w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu;

Uchwała Nr 519/VII/18 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia 
i doskonalenia zawodowego;

Uchwały Nr 520-521/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej;

Uchwały Nr 522-525/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała 526/VII/18 -  w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki zgodnego,
 z obowiązującym wzorem (wymiana);

Uchwały Nr 527-528/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwały Nr 529-531/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 532/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza;

Uchwały Nr 533-535/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwały Nr 536-539/VII/18- w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 540/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 541/VII/18– w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

*****​

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 11 kwietnia 2018r.

 

Uchwała Nr 479/VII/18 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 480/VII/18 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu;

Uchwała Nr 481/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia 
i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 482-483/VII/18 – w sprawie udzielenie pomocy finansowej członkowi innej izby;

Uchwała Nr 484/VII/18 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 485/VII/18– w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 486/VII/18– w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwały Nr 487-488/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej;

Uchwała Nr 489/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza;

Uchwała Nr 490/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwały Nr 491-494/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwały Nr 495-497/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwały Nr 498-500/VII/18- w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 501/VII/18– w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 –letniej przerwie 
w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr 502/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 503/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 504/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 505/VII/18- w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  położnej;

Uchwała Nr 506/VII/18 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 507/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 508/VII/18– w sprawie objęcia patronatem honorowym VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Angiologicznego;

Uchwała Nr 509/VII/18- w sprawie wsparcia finansowego organizacji VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Angiologicznego;

Uchwała Nr 510/VII/18– w sprawie sfinansowania kosztów obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej;

Uchwała Nr 511/VII/18– w sprawiesfinansowania kosztów obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej dla emerytowanych pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 512/VII/18– w sprawie zakupu sprzętu dydaktycznego dla działu kształcenia;

Uchwała Nr 513/VII/18-  w sprawie zlecenia przeprowadzenia audytu księgowo-prawnego;

Uchwała Nr 514/VII/18– w sprawie przyznania pielęgniarkom i położnym odznaczenia złoty czepek;

Uchwała Nr 515/VII/18 – w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę;

Uchwała Nr 516/VII/18– w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 –letniej przerwie w wykonywaniu zawodu;

*****​

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 17 stycznia 2018 r.

 

Uchwała Nr 443/VII/18 – w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 444/VII/18 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 445/VII/18 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwały Nr 446-448/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej;

Uchwała Nr 449/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 450/VII/18 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 451/VII/18  - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwała Nr 452/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwały Nr 453-457/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwały Nr 458-461/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwały Nr 462-464/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  położnej;

Uchwały Nr 465-467/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 468/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 469/VII/18 - w sprawie zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 470/VII/18 - w  sprawie  przyjęcia Planu Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy na rok 2018;

Uchwała Nr 471/VII/18 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 472/VII/18 - zmieniająca  Załącznik nr 1  do Uchwały Nr 184/VII/16 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 473/VII/18 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat;

Uchwała Nr 474/VII/18 - w  sprawie  przyznania pracownikom prawa do refundacji zakupu okularów i soczewek kontaktowych korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego;

Uchwała Nr 475/VII/18 - w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2018;

Uchwała Nr 476/VII/18 – w sprawie przesunięcia środków finansowych z rezerwy budżetowej;

Uchwała Nr 477/VII/18 - w  sprawie  przyznania pomocy materialnej członkowi samorządu;

Uchwała Nr 478/VII/18 - w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2018;

Uchwała Nr 479/VII/18 – w sprawie przyznania odznaczeń członkom samorządu.

*****​

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 6 grudnia 2017r.

 

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki:

- 400/VII/17 i 434/VII/17

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza:

- 439/VII/17

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej:

-

Uchwały w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnie
z obowiązującym wzorem:

- 401/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki:

- 404-405/VII/17

- 433/VII/17

- 437/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

- 403/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy położnej

- 435/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

-  406/VII/17 i 436/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy położnej

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarki

- 407-409/VII/17, 442/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarza

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych położnej

-

Uchwały w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

- 402/VII/17

Uchwała w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

- 410-419/VII/17

- 421-432/VII/17

Uchwała w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnej

- 420/VII/17

17. Uchwała w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

       - 394/VII/17

18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego

       - 395/VII/17

19. Uchwały w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

            - 396-397/VII/17

20. Uchwały w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia
i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

       - 398-399/VII/17 i 438/VII/17

21. Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli szkoleń pielęgniarek i położnych

       - 441/VII/17

22. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka OIPiP w Ciechanowie

       - 440/VII/17

23. Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli szkoleń pielęgniarek i położnych

       - 441/VII/17

24. Uchwała w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

       - 442/VII/17

*****​

Uchwały  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 20 września 2017r.

 

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki:

- 335/VII/17 do 342/VII/17

- 363/VII/17 do 368/VII/17

- 370/VII/17

- 372/VII/17 do 375/VII/17

- 378/VII/17 do 383/VII/17

- 390/VII/17

 Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza:

-

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej:

- 343/VII/17 do 349/VII/17

- 369/VII/17

- 384/VII/17

- 386/VII/17 do 388/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki:

- 350/VII/17 do 352/VII/17

- 371/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

- 353/VII/17 do 354/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy położnej

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

- 355/VII/17 do 357/VII/17

- 385/VII/17

- 389/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy położnej

- 358/VII/17

- 376/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarki

- 359/VII/17 do 360/VII/17

- 362/VII/17

- 377/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarza

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych położnej

- 361/VII/17

      13. Uchwała w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

            - 332/VII/17

14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego

     - 333/VII/17

15. Uchwała w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

- 334/VII/17

16. Uchwała w sprawie wsparcia finansowego członka innej Izby

            - 391/VII/17

17. Uchwała w sprawie częściowego sfinansowania wydania pamiątkowego Albumu        z   okazji 60-lecia istnienia Szpitala Uniwersyteckiego nr1 im dr.A. Jurasza      

- 392/VII/17

 18. Uchwała w sprawie organizacji spotkania świątecznego

- 393/VII/17

.

*****​

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 28 czerwca 2017r.

Uchwały Nr 291-295/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 296/VII/17   – w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana)

Uchwały Nr 297-298/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 299-303/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 304/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 305/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 306/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 307-308/VII/17   – w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 309/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarza

Uchwała Nr 310/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwały Nr 311-312/VII/17   – w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywani zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 313/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 314-316/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 317-319/VII/17   – w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 320/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 321/VII/17   – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 322/VII/17   – w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 323/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 324/VII/17 – w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 325/VII/17 – w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała Nr 326/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 327/VII/17 – w sprawie wsparcia finansowego pielęgniarki - członka OIPiP w Rzeszowie

Uchwała Nr 328/VII/17 – w sprawie dofinansowania spotkania szkoleniowego pielęgniarstwa epidemiologicznego

Uchwała Nr 329/VII/17 – w sprawie udzielenia patronatu honorowego nad Konferencją Naukowo – Szkoleniową zespołów ds. zakażeń szpitalnych organizowaną przez 10 WSK z Polikliniką

Uchwały Nr 330/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 331/VII/17 – w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania patronatu honorowego

*****​

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 19 kwietnia 2017r.

 

Uchwały Nr 258-264/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 265-267/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 268/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 269-271/VII/17   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 272/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 273/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  położnej

Uchwały Nr 274-278/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 279/VII/17  – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 280/VII/17 – w sprawie powołania i powierzenia obowiązków związanych
z pełnieniem funkcji pełnomocnika

Uchwała Nr 281/VII/17 – w sprawie przyznania pielęgniarkom i położnym odznaczenia „Złoty czepek”

Uchwała Nr 282/VII/17 – w sprawie objęcia patronatem honorowym Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w ramach XII Zjazdu TP i PO 

Uchwała NR 283/VII/17 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 19.04.2017 r.

Uchwała Nr 284/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 285-286/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 287/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  położnej

Uchwała Nr 288/VII/17 – w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 289/VII/17 –  w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 290/VII/17 – w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania odznaczenia "Złoty Czepek”

 

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 18 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 189-194/VII/17 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 195/VII/17 – w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Przyznawania Zapomóg Losowych dla członków OIPiP w Bydgoszczy

Uchwała Nr 196/VII/17 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 197/VII/17 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 198/VII/17 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 199/VII/17 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 200-202/VII/17 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 203/VII/17 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 204/VII/17 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 205-208/VII/17 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 209/VII/17 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  położnej

Uchwała Nr 210/VII/17 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarza

Uchwały Nr 211-213/VII/17 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 214/VII/17 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 215/VII/17 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 216-217/VII/17 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 218/VII/17 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 219/VII/17 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu

Uchwała Nr 220/VII/17 – w sprawie przyjęcia Planu Pracy ORPiP na 2017 rok

Uchwały Nr 221-223/VII/2017 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 224/VII/17 – w sprawie wykonania mebli

Uchwała Nr 225/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia refundacji kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 226-229/VII/17 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członków samorządów innych Izb

Uchwała Nr 230/VII/17 – w sprawie dofinansowania XII Konkursu na Pielęgniarkę/Pielęgniarza Roku 2016 oraz organizacji Gali Finałowej w Warszawie

Uchwała Nr 231/VII/17 – w sprawie zwołania XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 13 grudnia 2016r.

Uchwała Nr 151/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 152/VII/16 – w sprawie zmiany we wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwały 153-155/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 156/VII/16  – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 157-159/VII/16  – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 160/VII/16  – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 161-162/VII/16  – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 163/VI/16  – w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwała Nr 164/VII/16  – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 165/VII/16  – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 166-169/VII/16  – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 170-173/VII/16  – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 174-176/VII/16  – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 177/VII/16 - w sprawie ustalenia formy pożegnania przez Okręgową Radę członków samorządu odchodzących na świadczenie przedemerytalne, rentę lub emeryturę oraz zatwierdzenie wysokości indywidualnej kwoty przeznaczonej na ten cel

Uchwała Nr 178/VII/16 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała Nr 179/VII/16  – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 180/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 181/VI/16  – w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwały Nr 182-183/VII/16  – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała 184/VII/16 – w sprawie uchwalenia Regulaminu refundacji kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy

Uchwała nr 185/VII/16 – w sprawie uchwalenia Regulaminu Sztandaru OIPiP w Bydgoszczy

Uchwała nr 186/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu

Uchwała nr 187/VII/16 – w sprawie przesunięcia środków finansowych z rezerwy budżetowej

Uchwała nr 188/VII/16 – w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2017

Aneks do Uchwały nr 10/VII/15 – w sprawie rozszerzenia katalogu komisji problemowych
o Komisję ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 07 września 2016r.

Uchwała Nr 123/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 124-130/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 131-132/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 133-136/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 137-138/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 139-142/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 143/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 144/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 07.09.2016r.

Uchwała Nr 145/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 146/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 147/VII/16 – w sprawie przekroczenia kosztów w budżecie z tytułu zadań przejętych z administracji państwowej.

Uchwała Nr 148/VII/16 – w sprawie sfinansowania Konferencji Szkoleniowej z zakresu ochrony danych osobowych w działaniach pielęgniarki i położnej.

Uchwała Nr 149/VII/16 – w sprawie odwołania Pełnomocnego Przedstawiciela ORPiP Rejonu Wyborczego Nr 3.

Uchwała Nr 150/VII/16 – w sprawie sfinansowania udziału w Jubileuszu 25-lecia NRPiP w Warszawie

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 15 czerwca 2016r.

Uchwały Nr 87-91/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 92-93/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 94/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczypielęgniarki

Uchwała Nr 95/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 96-97/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 98/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 99-102/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwały Nr 103-104/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 105/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 106/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwała Nr 107/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 108-110/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 111/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 112/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 15.06.2016r.

Uchwała Nr 113/VII/16 – w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie .

Uchwała Nr 114/VII/16 – w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla dwóch nieletnich córek zmarłej koleżanki członka samorządu OIPiP w Rzeszowie.

Uchwała Nr 115/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 116/VII/16 - w  sprawie  wpisu  do  rejestru  podmiotów  prowadzących  kształcenie  podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla Pielęgniarek i Położnych zezwol. Nr 335/16).

Uchwały Nr 117/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 118/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała nr 119/VII/16 – w sprawie uchylenia Apelu w sprawie wzrostu sumy ubezpieczenia OC.

Uchwała Nr 120/VII/16 – w sprawie dofinansowania Konferencji Pielęgniarek Epidemiologicznych

Uchwała Nr 121/VII/16 - w sprawie sfinansowania kosztów obchodów XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 122/VII/16 – w sprawie realizacji projektu partnerskiego "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie”

*****

Uchwały  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 06.04.2016r.

Uchwała Nr 68/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 69/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 70/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 71/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 72/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia powierzenia delegatom obowiązków związanych z pełnieniem funkcji pełnomocnika.

Uchwała Nr 73/VII/16 – w sprawie zawarcia umowy o wykonanie strony internetowej.

Uchwała Nr 74/VII/16 – w sprawie podwyższenia pogotowia kasowego tut. izby.

Uchwała Nr 75/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie .

Uchwała Nr 76/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie.

Uchwała Nr 77/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Zamościu.

Uchwała Nr 78/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie.

Uchwała Nr 79/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 06.04.2016r.

Uchwała Nr 80/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (wpis nr 325/16 Kora Centrum Szkoleń Sopot kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne kurs dla pielęgniarek)

Uchwała Nr 81/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (wpis nr 326/16 Kora Centrum Szkoleń Sopot kurs kwalifikacyjny Ochrona zdrowia pracujących)

Uchwała Nr 82/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (wpis nr 327/16 Kora Centrum Szkoleń Sopot kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka)

Uchwała Nr 83/VII/16   – w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana)

Uchwała Nr 84/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 85/VII/16 - sprawie organizacji i przeznaczenia środków finansowych na obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej na Wyspie Młyńskiej.

Uchwała Nr 86/VII/16 - w sprawie dofinansowania V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 06.04.2016r.

Uchwała Nr 68/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 69/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 70/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 71/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 72/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia powierzenia delegatom obowiązków związanych z pełnieniem funkcji pełnomocnika.

Uchwała Nr 73/VII/16 – w sprawie zawarcia umowy o wykonanie strony internetowej.

Uchwała Nr 74/VII/16 – w sprawie podwyższenia pogotowia kasowego tut. izby.

Uchwała Nr 75/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie

Uchwała Nr 76/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie

Uchwała Nr 77/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Zamościu Pani Marzeny Matuszak.

Uchwała Nr 78/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP

Uchwała Nr 79/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 06.04.2016r.

Uchwała Nr 80/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (wpis nr 325/16 Kora Centrum Szkoleń Sopot kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne kurs dla pielęgniarek)

Uchwała Nr 81/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (wpis nr 326/16 Kora Centrum Szkoleń Sopot kurs kwalifikacyjny Ochrona zdrowia pracujących)

Uchwała Nr 82/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (wpis nr 327/16 Kora Centrum Szkoleń Sopot kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka)

Uchwała Nr 83/VII/16 – w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana)

Uchwała Nr 84/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 85/VII/16 - sprawie organizacji i przeznaczenia środków finansowych na obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej na Wyspie Młyńskiej.

Uchwała Nr 86/VII/16 - w sprawie dofinansowania V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 lutego 2016r.

Uchwały Nr 37-39/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 40/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 41-42/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 43-45/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 46-49/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 50-51/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 52-53/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 54-55/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 56/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 57/VII/16 – w sprawie przyjęcia Planu Pracy ORPiP na rok 2015.

Uchwała Nr 58/VII/16 – w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych na VII kadencje.

Uchwała Nr 59/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 10.02.2016r.

Uchwała Nr 60/VII/16 – w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP do działania w imieniu ORPiP w zakresie określonym niniejszą uchwałą.

Uchwała Nr 61/VII/16 – w sprawie podpisywania dokumentów zobowiązań majątkowych OIPiP oraz dokumentów związanych z dotacją budżetową otrzymywaną z Ministerstwa Zdrowia do końca VII kadencji samorządu zawodowego, a także reprezentacji w sprawach z zakresu prawa pracy.

Uchwała Nr 62/VII/16 - w sprawie powołania składu osobowego pocztu sztandarowego.
Uchwała Nr 63/VII/16 – w sprawie dofinansowania Konferencji nt. „Jakość wykładnikiem opieki pielęgniarskiej” w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Uchwała Nr 64/VII/16 – w sprawie dofinansowania Konferencji nt. „Ratownictwo Medyczne – Wyzwania i Możliwości” w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 65/VII/16 – w sprawie dofinansowania Konferencji nt. „Wyzwania i Perspektywy Rozwoju Opieki Długoterminowej” we Włocławku.

Uchwała Nr 66/VII/16 – w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków OIPiP w Bydgoszczy stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 488/VI/14 z dnia 10.12.2014r.

Aneks do Uchwały Nr 10/VII/15 – w sprawie rozszerzenia katalogu komisji problemowych.

*****

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 1/VII/15 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej(go) ORPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 2/VII/15 – w sprawie wyboru Sekretarza ORPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 3/VII/15 – w sprawie wyboru Skarbnika ORPiP w Bydgoszczy.

Uchwała nr 4/VII/15 – w sprawie składu Prezydium ORPiP.

Uchwała Nr 5/VII/15 – w sprawie wyboru na stanowiska Wiceprzewodniczącej ORPiP, Sekretarza i Skarbnika ORPiP oraz wyboru 5 członków wchodzących w skład Prezydium ORPiP VII kadencji samorządu zawodowego.

Uchwała Nr 6/VII/15 – w sprawie ukonstytuowania się Prezydium ORPiP VII kadencji tj. od 2015 roku do 2019 roku (do dnia zjazdu sprawozdawczo-wyborczego).

Uchwała Nr 7/VII/15 – w sprawie wykazu stanowisk w organach OIPiP, których pełnienie w VII kadencji będzie wynagradzane.

Uchwała Nr 8/VII/15 – w sprawie podpisywania dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych OIPiP oraz dokumentów związanych z dotacją budżetową otrzymywaną z Ministerstwa Zdrowia do końca VII kadencji samorządu zawodowego w okresach nieobecności Przewodniczącej ORPiP Katarzyny Florek.

Uchwała Nr 9/VII/15 – w sprawie ustalenia składu komisji konkursowych na stanowiskach w publicznych zakładach opieki zdrowotnej VII kadencji samorządu.

Uchwała Nr 10/VII/15 – w sprawie powołania komisji problemowych na VII kadencję tj. od 2015 do 2019 roku.

Uchwała Nr 11/VII/15 – w sprawie przekazywania obowiązków i zadań osobom wybranym do pełnienia funkcji w organach izby VII kadencji.

Uchwała Nr 12/VII/15 – w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP do działania w imieniu ORPiP w zakresie określonym niniejszą uchwałą.

Uchwały Nr 13-15/VII/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 16/VII/15 – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwały Nr 17-18/VII/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 19-21/VII/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 22-24/VII/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 25/VII/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych zezwol. Nr 319/15)

Uchwała Nr 26/VII/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (OMNIBUS szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii dla pielęgniarek zezwol. Nr 320/15)

Uchwały Nr 27/VII/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej
Uchwały Nr 28/VII/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położną

Uchwała Nr 29/VII/15 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 15.12.2015r.

Uchwała Nr 30/VII/15 – w sprawie wprowadzenia Aneksu do Uchwały Prezydium ORPiP Nr 892/VI/15r. w sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Min. Zdrowia z dnia 8 września 2015r. oraz 14 października 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki Zdrowotnej.

Uchwała Nr 31/VII/15 – w sprawie upoważnienia Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej, Sekretarza i Skarbnika OIPiP do dysponowania środkami finansowymi do kwoty 3.000,- złotych na zakup towarów na rzecz OIPiP bez zgody ORPiP.

Uchwała Nr 32/VII/15 – w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu OIPiP w Bydgoszczy na rok 2016.

Uchwała Nr 33/VII/15 – w sprawie upoważnienia Przewodniczącej ORPiP w Bydgoszczy do typowania osób do komisji egzaminacyjnych jako przedstawicieli ORPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 34/VII/15 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Gdańsku

Uchwała Nr 35/VII/15 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Poznaniu

Uchwała Nr 36/VII/15 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Elblągu.