Prowadzenie praktyki

*******

Opłaty za wpis i zmianę wpisu w rejestrze praktyk zawodowych w 2023 r.:

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022, poz. 633 ze zm.), opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. przeciętne

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2023r,

wyniosło 7767,61 zł.

 

Wobec powyższego 2024 opłaty:

- za wniosek o wpis do rejestru praktyk zawodowych - 149 zł (sto czterdzieści dziewięć złotych),
- za wniosek o zmianę wpisu – 74,50 zł (siedemdziesiąt cztery złotych pięćdziesiąt groszy). 

Wpłat prosimy dokonywać na konto ogólne OIPiP:

BNP Paribas Oddział w Nakle n. Not.:  

02 2030 0045 1110 0000 0397 2510

 (z dopiskiem opłata za wpis lub zmianę wpisu rpwdl)

 

*******


Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem mechanizmu logowania do RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) z użyciem elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (ePLOZ), w celu korzystania z platformy RPWDL konieczne jest zarejestrowanie konta na platformie ePLOZ
i dokonanie zmigrowania bieżącego konta użytkownika z RPWDL na konto w ePLOZ.
U dołu strony w plikach do pobrania znajduje się instrukcja ePLOZ w formacie pdf.
 

*******

Dot. dokonywania zmian danych objętych Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (zwany dalej "Rejestrem”) w zakresie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, w odpowiedzi na liczne informacje otrzymane od członków samorządu, a dotyczące ustanowienia przez niektóre podmioty lecznicze wymogu wpisania do Rejestru tego podmiotu, jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, przez pielęgniarki, położne, które w rzeczywistości nie udzielały jeszcze świadczeń w tym miejscu (jako wymóg związany z procesem rekrutacji), wskazuję na poniższe okoliczności. 

 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. ze zm.): „Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.”

 

Oznacza to, iż wszelkie zmiany danych w Rejestrze mogą być dokonywane wyłącznie po ich powstaniu. Tym samym, za nieprawidłowe należy uznać wymaganie od pielęgniarek, położnych, dokonywania zmian wpisów w Rejestrze, w zakresie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, przed faktycznym podjęciem pracy w danym  podmiocie. 

 

Dodatkowo wskazuję, iż wniosek o zmianę wpisu zawiera oświadczenie wnioskodawcy o kompletności i zgodności z prawdą danych tam zawartych pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2019 r., poz. 1950 t.j. ze zm.) w zw. z art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 

 

*******

W przypadku wykonywania zawodu w formie indywidualnej praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pielęgniarka, położna zobowiązana jest uzyskać wpis do rejestru praktyk zawodowych, prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej, okręgową izbę pielęgniarek i położnych (jeśli praktyka odbywa się na terenie kilku okręgowych izb, należy uzyskać wpis w każdej z nich).

Wniosek o wpis do rejestru, przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą https://rpwdl.csioz.gov.pl,  z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Indywidualna praktyka pielęgniarki, położnej może być wykonywana w formie:

1. Jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka pielęgniarki we własnym gabinecie (kod: 98),
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki we własnym gabinecie (kod: 99)
 • indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania (kod: 95),
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania (kod: 96),
 • indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (kod: 93)
 •  indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (kod: 94),

2. Spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek (kod: 97) praktykami zawodowymi.

Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód w ramach praktyk zawodowych
musi spełniać poniższe warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
     a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności
          zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie
          pielęgniarek i położnych,
     b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu
          wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
          zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729), na sumy gwarancyjne:

150000 Euro – w odniesieniu do wszystkich zdarzeń,

30000 Euro – w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Instrukcja składania wniosku znajduje się u dołu strony.

Ważne informacje.

W związku z otrzymaną korespondencją z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotyczącą usunięcia z księgi rejestrowej w rejestrze praktyk zawodowych informacji adresie e-mail oraz numerze telefonu indywidualnej praktyki, a ujawnieniu  informacji dotyczących adresu do korespondencji, uprzejmie proszę o zweryfikowanie zgodności wprowadzonych do ksiąg adresów do korespondencji z adresami podanymi do publicznej wiadomości w rejestrze CEIDG.

Informujemy dodatkowo, że zgłoszenie zmian w rejestrze CEIDG nie jest jednoznaczne  z wpisaniem ich  do rejestru praktyk zawodowych.

Wpisanie do księgi rejestrowej aktualnych danych  wymaga złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.)  od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK NALEŻY:

 1. Uzyskać tzw. Profil zaufany, konieczny do podpisania wniosku (epuap.gov.pl).
 2. Zalogować się na swoje konto w systemie rpwdl (lub założyć konto jeśli go nie posiadamy).
 3. Wypełnić wniosek o wpisanie  zmian w swojej księdze rejestrowej.
 4. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku o wpis zmian- uzyskać uprawnienia do swojej księgi rejestrowej.
 5. Podpisać wniosek profilem zaufanym.
 6. Wysłać wniosek.
 7.  Dokonać opłaty na konto ogólne OIPiP z dopiskiem "opłata za zmianę wpisu”  (informacja o opłatach poniżej).

Przypominamy  o konieczności  zgłaszania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 wszelkich zmian, związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, takich jak:

- nazwisko,
- adres korespondencyjny,
- miejsce(a) wykonywania świadczeń,
-  okres zawieszenia działalności leczniczej, zakończenie działalności itp.,

w terminie 14 dni od momentu powstania tych zmian.

**********


Zmiany w ustawie o działalności leczniczej  

W dniu 15 lipca 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 960).

Wprowadziła ona m.in. zmianę polegającą na odstąpieniu od obowiązku przedkładania opinii sanitarnej wydawanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnejzastąpieniu ich oświadczeniem wnioskodawcy o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej zakresie objętym wnioskiem, także w odniesieniu do wymagań dla pomieszczeń i urządzeń oraz zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

WYCIĄG Z USTAWY Z 15 KWIETNIA 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Art. 107. 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
2. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Do pobrania u dołu niniejszej strony instrukcje składania wniosku w systemie rpwdl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 52 322 07 83, e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl


UWAGA WAŻNE !!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom które założyły działalność leczniczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Więcej informacji na stronie CEIDG

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępny na stronie:
https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Platforma Usług Administracji Publicznej - profil zaufany

https://pz.gov.pl/pz/index

  Pliki do pobrania
  pdf
  Pobierz
  Instrukcja_ePLOZ.pdf
  pdf, 812 KB
  doc
  Pobierz
  Wzór Regulaminu Praktyki
  doc, 38 KB