Polityka prywatności

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

(osoby współpracujące z OIPIP w Bydgoszczy)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Adres administratora: 85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27/30-32
e-mail izba@oipip.bydgoszcz.pl

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy).

Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe, podane na potrzeby zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy,
a po jej zakończeniu przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2 jest obowiązkowe,
w pozostałym zakresie dobrowolne.

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

  Adres administratora, ul. T. Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz
  e-mail: izba@oipip.bydgoszcz.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dane są przekazywane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, którego administratorem jest Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, w trybie określonym w art. 48 ust. 7 ww. ustawy.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu stwierdzenia lub przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz dokonania wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych. Brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem stwierdzania lub przyznania prawa wykonywania zawodu lub brakiem wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych.
 4. Osoby, których dane są zawarte w okręgowym rejestrze, prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Nie wyłącza to prawa do dostępu do swoich danych osobowych zawartych w rejestrze, prawa do ich poprawy i aktualizacji.
 5. Przekazane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy dane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych nie mogą być usunięte na wniosek osoby, której dane dotyczą. Usunięcie danych jest możliwe w trybie opisanym w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, nie wcześniej niż po 15 latach od daty wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.
 6. Dane osobowe przekazane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, zebrane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych mogą być przekazane innym podmiotom wskazującym na posiadane uprawnienie ustawowe do dostępu do tych danych.
 7. Dane zawarte w rejestrze, stanowiące informację publiczną, wymienione w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia w ramach informacji publicznej, dostęp do nich przysługuje na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.