Rejestr pielęgniarek i położnych

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych i Okręgowy Rejestr Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie Art.  43. Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz. 1039 ze zm.):

1.    Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

2.    Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób nieupoważnionych.

3.    W rejestrze są gromadzone dane pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

4.    Dane są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych i przekazywanych na podstawie art. 48 ust. 7 
ww. ustawy

5.    Dane pielęgniarek i położnych, których prawo wykonywania zawodu wygasło, są usuwane
z rejestrów po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.

 

Rejestr zawiera następujące dane pielęgniarki lub położnej (art. 44 ust.1):

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) imiona rodziców;

4) płeć;

5) miejsce i datę urodzenia;

6) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

8) obywatelstwo (obywatelstwa);

9) adres miejsca zamieszkania;

10) tytuł zawodowy;

11) numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;

12) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;

13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;

14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły;

15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;

16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego – jeżeli dotyczy;

17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego – numer dyplomu oraz datę jego wystawienia;

18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;

19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;

20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;

21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru;

22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;

22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 26a;

23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;

24) informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;

25) stosunek do służby wojskowej – w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych;

27) datę zgonu.

 

Wypisy i udostępnianie danych z Rejestru

 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1, 10-13, 18 i 19, 21-24 i 26, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).

 

 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.

 

 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek odpowiednich władz lub organizacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej udostępnia z rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, niezbędne do uznania kwalifikacji informacje, o które wnoszą odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a które mogą mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium tego państwa.

 

 • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru niezwłocznie wydaje wypis z rejestru,  w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.

 

 

Obowiązek zawiadamiania o zmianie danych w Rejestrze

Pielęgniarka i położna wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej.

 

​**********

Informujemy, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych umożliwia pod adresem

nipip.pl/weryfikacja-pwz 
możliwość sprawdzenia czy konkretna osoba posiada prawo wykonywania zawodu
i jest zarejestrowana.

 

​**********

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH w zakresie:

 • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji
 • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa
 • kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających – należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu
 • studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo – należy dostarczyć dyplom ich ukończenia
 • uzyskania stopni i tytułów naukowych - należy dostarczyć dyplom ich nadania
 • zmiany adresu zamieszkania
 • zmiany miejsca pracy
 • przejścia na emeryturę, rentę,
 • przebywania na bezrobociu
 • zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki , położnej

Przedłożone oryginały ww. dokumentów kserujemy na miejscu.

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w biurze OIPiP lub pisemnie, przesyłając informacje na adres: 85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27/30-32

 

**********

Przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.
Pielęgniarki i położne stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru
Pielęgniarki i położne przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru
W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna jest obowiązana dokonać wyboru okręgowej izby, której będzie członkiem.
W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składa wniosek o wykreślenie jej z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chce zostać członkiem.
Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.
W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składa wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

 

Rejestry i obowiązek uaktualniania danych

Pielęgniarka i położna wpisane do okręgowego rejestru,  są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej w rejestrze dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej.

Formy wykonywania zawodu

 Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:

1)  w ramach umowy o pracę;
2)  w ramach stosunku służbowego;
3)  na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4)  w ramach wolontariatu;
5)  w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.

Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane,
w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

1)  numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2)  datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony – datę zakończenia umowy;
3)  miejsce wykonywania zawodu.

Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na formę wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną.

Odmowa zmiany formy wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną wykonującą zawód
w podmiocie leczniczym w ramach umowy o pracę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.