Zarząd - VIII Kadencja (2023 - 2027)

 

Przewodnicząca:

Katarzyna Florek - Pielęgniarka
Wiceprzewodnicząca:

Aleksandra Popow - Pielęgniarka  

Sekretarz:Barbara Dobosz - Położna 
Skarbnik:Jan Słysz - pielęgniarz
Prezydium Okręgowej Rady:

Pielęgniarki/Pielęgniarz:
Jagielski Damian
Lorenc Elżbieta
Schabowska Janina 
Szablewska Barbara 

Położne:
Uczyńska Mirosława 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:

Pielęgniarki/Pielęgniarz

Borzych Beata 
Ciechanowski Waldemar 
Dobrowolska Violetta
Iwińska-Tarczykowska Lidia 
Jagodzińska Wiesława
Kamińska Beata 
Krzemińska Grażyna 
Parka Mariola 
Rampalska Dorota 
Smolińska Anna 
Szynkiewicz Ewa 
Świątkowska Teresa 
Ulaszewska Katarzyna  

 

Położna:

Gryczka Elżbieta 

 

W myśl z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych realizuje następujące zadania:

Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania
samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:
1) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
2) stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
3) prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
4) powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
5) prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
6) składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu
przed okręgowym zjazdem;
7) współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami
samorządu terytorialnego.
Art. 32. 1. W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej
rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej
członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.
2. Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą,
z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6.
3. W posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć,
z głosem doradczym, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący
okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik.

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:Pielęgniarka:
Katarzyna Rzepka 
Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:Pielęgniarki/Pielęgniarz:

Foksińska Beata 
Kowalski Piotr 
Krzemkowska Arleta 
Mołdoch Beata 
Nowak Agnieszka  
Wełna Maria 
 

Położne:

Rogulska Alina 
Pawłowska Romana 
Grabarska Aneta

 

W myśl z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku Okręgowy Sąd realizuje następujące zadania:
Art. 34. Okręgowy sąd:

1)  rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;

2)  dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu;

3)  składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;

4)  składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej:Pielęgniarka:
Katarzyna Kozińska 
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

Pielęgniarki:
Burak Anna - pielęgniarka 
Kuziemska Żaneta
Wandowska Mariola 

 

Położna:

Wencka Bożena

 

W myśl z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna realizuje następujące zadania:

Art. 33. Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą okręgowej rady;
2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 

Pielęgniarka:
Renata Sobiechowska 

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Pielęgniarki/Pielęgniarz:
Gorajewska Mariola 
Machejek Małgorzata 
Safian Rafał 
Sawicka Ewa 

 

Położne:

Błochowiak Magdalena
Nalazek Katarzyna

 

W myśl z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku Okręgowy Rzecznik realizuje następujące zadania:
Art. 35. 1. Okręgowy rzecznik:
1) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności
zawodowej;
2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
3) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
4) organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności
zawodowej.
2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu
i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.


 

Delegaci na VIII Krajowy Zjazd w Warszawie:Pielęgniarki/Pielęgniarze:

Bochniak Aleksandra 
Ciechanowski Waldemar 
Gólcz Kamilla 
Jagielski Damian 
Kowalski Piotr
Pawlak Jacek 
Pietrzykowski Łukasz 
Rzepka Katarzyna 
Słysz Jan 
 

Położne:

Jabłonowska Aldona 
Gryczka Elżbieta 

  
  
  

 

Pliki do pobrania
doc
Pobierz
harmonogram posiedzeń 2024.docx
docx, 20 KB