RODO

 

 

*****

informacja o przetwarzaniu danych emerytowanych pielęgniarek i położnych, 

w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych 
przez Koło Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych 

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy jest możliwy pod nr telefonu 52 322 07 83 oraz pod adresem email iod@oipip.bydgoszcz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z organizacją, rejestracją oraz zgłoszeniem przez Panią/Pana udziału w wydarzeniach organizowanych przez Koło Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, w celach związanych z:

- kontaktem w sprawach organizacyjnych;

- sporządzaniem list uczestników, w tym również w celu wykupienia polisy ubezpieczenia od "nieszczęśliwych wypadków” w przypadku udziału Pani/Pana w wycieczkach autokarowych i pieszych;

- sporządzeniem certyfikatów;

- zamieszczeniem relacji z ww. wydarzenia w biuletynie informacyjnym oraz na stronie internetowej OIPiP w Bydgoszczy, a następnie w celu archiwalnym.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wydarzenia, jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (adres e-mail, numer telefonu), w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie firmie ubezpieczeniowej, w przypadku zgłoszenia przez Panię/Pana chęci udziału w wycieczce autokarowej lub pieszej, w celu zawarcia polisy ubezpieczenia od "nieszczęśliwych wypadków”,

7.     Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8.     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.     W trakcie przetwarzania danych na potrzeby organizowanych wydarzeń nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

10.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału 
w organizowanym wydarzeniu.

*****

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu rozmów telefonicznych 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: "RODO”, przedstawiamy następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy (OIPiP) adres ul. Tadeusza Kościuszki 27/30-32, tel. 52 372 68 78.,e-mail: izba@oipip.bydgoszcz.pl, NIP: 554 12 03 482 REGON: 090023057

2. W OIPiP na Inspektora Ochrony Danych  została powołana Lidia Pietkun.  Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Tadeusza Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz, adres e-mail: iod@oipip.bydgoszcz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z faktem, że skontaktowali się Państwo telefonicznie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące.     
Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów.

5.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń w związku z ochroną żywotnych interesów osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. W przypadku braku takiej zgody należy przerwać połączenie.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym nasi dostawcy usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania 

7. Nagrania przechowywane będą do 12 miesięcy od daty wykonania połączenia, a następie będą trwale usunięte. Okres ten może ulec skróceniu, w przypadku zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Natomiast w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

9.W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Zgoda może być cofnięta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia mailowo lub listownie na adres siedziby Administratora, znajdujący się w pkt 1.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

******

Inspektor Ochrony Danych

Lidia Pietkun

e-mail iod@oipip.bydgoszcz.pl

 

Poniżej załączono właściwe rozporządzenie i ustawę. Więcej na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych   https://uodo.gov.pl/pl/p/prawo

 

 

******

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do korespondencji
 przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

1.       Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy (OIPiP), adres: ul. Tadeusza Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz , NIP: 554 12 03 482 REGON: 090023057, tel. 52 372 68 78.

2.       Inspektor Ochrony Danych

W OIPiP na Inspektora Ochrony Danych  została powołana Lidia Pietkun.  Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Tadeusza Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz, adres e-mail: iod@oipip.bydgoszcz.pl

3.       Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez OIPiP w celu obsługi korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

4.       Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez OIPiP podmiotom i organom, którym OIPiP jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od OIPiP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.       Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie są przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.       Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

7.       Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez OIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach
i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do:

1)    dostępu do danych osobowych,

2)    sprostowania danych osobowych,

3)    usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)    przenoszenia danych,

6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7)    oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8.       Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.

9.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

******

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr  341/VII/2018 z dnia  6 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z  dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
ORAZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

 

1. Współadministratorzy danych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

I. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy (ul. Tadeusza Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz, NIP: 554 12 03 482 REGON: 090023057, tel. 52 372 68 78) („OIPiP”).


II. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78 lok. 10 02-757 Warszawa, NIP: 526-10-32-094 REGON: 010001339, tel. 22 327 61 61 („NIPiP”).

 

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe będą przetwarzane przez OIPiP oraz NIPIP w następujących celach: 

I. komunikacji z członkiem samorządu pielęgniarek i położnych (e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji), wysyłania newsletter-a NIPiP oraz biuletynu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz innych informacji i materiałów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,


II. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OIPiP oraz NIPiP polegającego na wykonywaniu zadań samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPIP, w szczególności: stwierdzeniu/przyznaniu dla Pani/Pana prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu, prowadzeniu przez ORPiP rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, prowadzeniu przez NRPiP Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, wydawaniu zaświadczeń, prowadzeniu postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 


III. organizacji krajowych i okręgowych zjazdów pielęgniarek i położnych, naczelnych i okręgowych rad, posiedzeń komisji/zespołów roboczych działających przy NRPiP, komisji/zespołów/rad powołanych przez organy administracji publicznej, Rady programowej Magazynu Pielęgniarki i Położnej, przyznawania odznaczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia


IV. do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 

3. Udostępnienie danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez OIPiP oraz NIPiP podmiotom i organom, którym OIPiP oraz NIPiP są zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od OIPiP i NIPiP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in.:

I. Władzom, organom lub organizacjom państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacje niezbędne do uznania kwalifikacji oraz do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej.


II. Do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.


III. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) 
w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).

IV. Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz podmiotom realizującym usługi hotelarskie/konferencyjne.

V. Podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora OIPIP lub NIPIP. 

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Pani/Pana danych nie przekazujemy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

I. 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu. 
II. w przypadku adresu e-mail, numeru telefonu do 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu bądź wcześniej w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

6. Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez OIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do: 

I. dostępu do danych osobowych, 
II. sprostowania danych osobowych, 
III. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), co w przypadku adresu e-mail i numeru telefonu nie podlega ograniczeniom, 
IV. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
V. przenoszenia danych, 
VI. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
VII. cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz telefonów dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

7. Wymóg podania danych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do realizacji zadań samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPiP, w szczególności do: 

I. stwierdzenia/przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ /położnej/położnego, ograniczonego prawa wykonywania zawodu,
II. dokonania wpisu i aktualizacji danych w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych. 
III. wydawanie zaświadczeń, 
IV. przyjmowania oświadczeń od Pani/Pana,
V. prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

W przypadku numeru telefonu i adresu e-mail podanie tych danych jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie pozostałych celów przetwarzania. Niepodanie jednak tych danych, skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Panem/Panią, wysyłania do Pani/Pana newsletter-a NIPIP ani biuletynów i innych informacji i materiałów przesyłanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

 

9. Inspektor Ochrony Danych* 

W NIPiP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa, adres e-mail: iod@nipip.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej NIPiP w zakładce „RODO”.

 

W OIPiP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, ul. Tadeusza Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz, tel. 52 372 68 78 e-mail: iod@oipip.bydgoszcz.pl

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej OIPiP w zakładce „RODO” 
oraz w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.pdf
pdf, 1 MB
pdf
Pobierz
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.pdf
pdf, 821 KB
doc
Pobierz
Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia postępowania przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
docx, 18 KB