Przerwa w wykonywaniu zawodu

 

Niewykonywanie zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat

Pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej “opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu,
w którym odbywa się przeszkolenie.

Miejsce i czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej określa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem:

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej  lub stosunku służbowego
- porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu,
- z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.

W przypadku ukończenia studiów pielęgniarskich, położniczych i niepodjęcia wykonywania zawodu, okres przerwy w wykonywaniu zawodu zaczyna biec od momentu wydania dyplomu licencjata lub magistra pielęgniarstwa, położnictwa.

Przerwę w wykonywaniu zawodu niweluje ukończenie studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo.

Pielęgniarka lub położna, które zamierza zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłasza to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, z podaniem przewidywanego okresu niewykonywania zawodu.

**********

 

Czas trwania przeszkolenia

 

Przeszkolenie nie może trwać krócej niż trzy miesiące i dłużej niż sześć miesięcy.

Czas trwania przeszkolenia ustala okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub jej prezydium, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym, w zależności od długości okresu niewykonywania zawodu i wynosi on:

  • 3 miesiące, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi od 5 do 10 lat, 
  • 4 miesiące, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 10 do 15 lat, 
  • 5 miesięcy, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 15 do 20 lat, 
  • 6 miesięcy, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 20 lat.

 

 

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE 

KONTYNOWANIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ W TRYBIE ART. 26 UST. 5 USTAWY O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PO DNIU 1 LIPCA 2023 R.

 

Pliki do pobrania
doc
Pobierz
Wniosek o przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu.docx
docx, 17 KB