Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego przy OIPiP:

  1. Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
  2. Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
  4. Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
  6. Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

 

Poniżej link do strony Ministerstwa Zdrowia na której są dostępne informacje dla pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczące warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401):

 

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Informacja:

Uznanie kwalifikacji polskich pielęgniarek - nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE

28 grudnia 2013 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 354, str. 132)

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych na zasadzie praw nabytych (a nie systemu ogólnego), a także złagodzenia warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych, które polega skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego do standardowego, ustanowionego w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, okresu 3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat. Skrócenie wymaganego doświadczenia zawodowego do 3 lat dotyczy również położnych - absolwentek szkół pomaturalnych.

 

Kwalifikacje do wykonywania zawodu w państwach Unii Europejskiej.

Pielęgniarka, położna, która zamierza wykonywać zawód na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, powinna złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu.

Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz inne zaświadczenia
(w tym zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej), wydaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych, 
na wniosek pielęgniarki, położnej wpisanej do rejestru okręgowej izby.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

1  - zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
2 - zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;         
3 - inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Wzory wniosku oraz wzory zaświadczeń wydawanych na potrzeby uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej określa Uchwała Nr 199/VII/16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016r.

Istotne znaczenie przy wydawaniu zaświadczeń ma data wejścia Polski do Unii Europejskiej  tj. 1 maja 2004r.

Jeżeli pielęgniarka, położna posiada:

 tytuł zawodowy licencjata lub magistra pielęgniarstwa, położnictwa uzyskany po 1 maja 2004r. jej kwalifikacje uznawane są automatycznie – nie ma konieczności składania wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

W przypadku ukończenia:
- liceum medycznego
- szkoły pomaturalnej
- medycznego studium zawodowego
- posiadania tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa, położnictwa uzyskanego przed 1 maja 2004r. pielęgniarka, położna powinna złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej oraz udokumentować pracę w zawodzie, przedstawiając świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenia zawodowe.

Ważne jest czy dana osoba wykonywała zawód przez okres 3 kolejnych lat w ciągu ostatnich 5 lat.

W takim przypadku zaświadczenie potwierdza kwalifikacje na zasadzie tzw. praw nabytych.

Jeśli pielęgniarka, położna nie spełnia wymogu wykonywania zawodu przez okres 3 kolejnych lat w ciągu ostatnich 5 lat , poprzedzających wydanie zaświadczenia,jej kwalifikacje będą uznawane na podstawie systemu ogólnego uznawania kwalifikacji.

W przypadku ukończenia tzw. studiów pomostowych wydane zaświadczenie o kwalifikacjach będzie potwierdzało, że pielęgniarka ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie na podstawie programu wskazanego w art. 33 ust. 3 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznania kwalifikacji i dysponuje wiedzą i umiejętnościami porównywalnymi  z tymi, jakie posiadają pielęgniarki posiadające kwalifikacje, które w przypadku Polski określono w Załączniku V pkt. 5.2.2.

Nie będzie to takie samo zaświadczenie, jakie otrzymałaby osoba, która ukończyła studia licencjackie, które trwały 3 lata (6 semestrów).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do pobrania u dołu strony.

 

Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 http://nipip.pl/samorzad/osrodek-informacyjno-edukacyjny/

 

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz
Dyrektywa 2005-36-UE z dnia 07.09.2005
pdf, 2 MB
pdf
Pobierz
Dyrektywa 2013-55-UE z dnia 20.11.2013
pdf, 1 MB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sparwie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP.pdf
pdf, 382 KB
doc
Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu w krajach UE.docx
docx, 24 KB
pdf
Pobierz
Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego.pdf
pdf, 221 KB