Prawo wykonywania zawodu

 

Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Aby podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki, położnej, po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo,  należy uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz wpis
do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Prawo wykonywania zawodu stwierdza na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek
i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Z kolei w myśl art. 41 ust. 1
tej ustawy na podstawie uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek
i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument “Prawo wykonywania zawodu”.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:

1)  posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2)  posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3)  której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
4)  która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie:

1)  posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2)  posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3)  której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;
4)  która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

W celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, należy w biurze OIPiP złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu – załącznik nr 1
2) odpis dyplomu oraz suplementu (jeśli dotyczy) – oryginał do wglądu
3) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód pielęgniarki/położnej, wydane przez lekarza medycyny pracy
4) dwa zdjęcia o wymiarach 40 x 50 mm 
5) dokument tożsamości do wglądu

Uwagi do pkt. 2 i 3:

Zaświadczenie lekarskie należy uzyskać we własnym zakresie- OIPiP nie wydaje skierowań, nie ma też określonego wzoru takiego zaświadczenia.

Podstawą do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu jest wyłącznie dyplom (nie zaświadczenie
o ukończeniu studiów)

Wszystkie potrzebne wnioski znajdziecie Państwo w zakładce wzory wniosków, można je też wypełnić
na miejscu w biurze OIPiP.

Zagubienie, zniszczenie, zaginięcie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu

W przypadku utraty prawa wykonywania zawodu  właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki albo położnej duplikat utraconego dokumentu.

Wymiana starych zaświadczeń.

Pielęgniarki i położne, które posiadają zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,  wydane
na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów (nie w formie granatowej książeczki) przez Urzędy Wojewódzkie lub ORPiP przed 03.11.1999 mogą złożyć wniosek o ich wymianę.

Wniosek należy złożyć w okręgowej izbie, która to prawo wydała.

 

 

 

Pliki do pobrania
doc
Pobierz
Zał Nr 1 - wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.docx
docx, 41 KB