Aktualności


Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Data publikacji: 09.07.2015

Anestezjologia jest jedyną dziedziną medycyny, która doczekała się standardów w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 27 lutego 1998r. Pełna nazwa brzmi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U.Nr37, poz. 215 z póż. zm stanowi, że podczas znieczulenia lekarzowi anestezjologowi towarzyszy przeszkolona pielęgniarka. Pielęgniarka przeszkolona to taka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny lub odbyła szkolenie specjalistyczne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opiece medycznej. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest wydawane przez ośrodki uprawnione ( wykaz ośrodków znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia), do prowadzenia szkolenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych. Ordynator lub lekarz nie może wydać certyfikatu wewnątrzoddziałowego uprawniającego pielęgniarkę do wykonywania ekstubacji, kaniulacji tetnicy promieniowej, prowadzenia terapii nerkozastępczej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z Dn. 27 lutego 1998 r :

lekarz anestezjolog powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości pacjenta przez cały czas trwania znieczulenia, czyli do momentu wybudzenia i ekstubacji. Lekarz anestezjolog dokonujący znieczulenia może opuścić znieczulanego pacjenta w celu przeprowadzenia reanimacji innego pacjenta, jeśli uzna, że opuszczenie znieczulanego pacjenta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia.Transport pacjenta bezpośrednio po zakończonym znieczuleniu lub sedacji powinien odbywać się pod nadzorem lekarza anestezjologa, w razie potrzeby z użyciem przenośnego źródła tlenu, pulsoksymetru, innego niezbędnego sprzętu. Biorąc pod uwagę umiejętności wynikowe kursu kwalifikacyjnego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opiece; pielęgniarka powinna zaintubować pacjenta w sytuacjach nagłych, przygotować pacjenta do ekstubacji. Ekstubację u pacjenta wykonuje lekarz. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym, pielęgniarka specjalistka współuczestniczy w prowadzeniu hemodializy, hemofiltracji, dializy otrzewnowej. Nie prowadzi samodzielnie terapii nerkozastępczej. Pielęgniarka nie wykonuje samodzielnie kaniulacji tętnicy, asystuje lekarzowi przy zakładaniu cewnika do tętnicy.

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
i Intensywnej Opieki
mgr Marzena Komidzierska