Komunikat z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie organizatorów kształcenia.

Data publikacji: 01.02.2024

 

Komunikat z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie organizatorów kształcenia.

Szanowni Państwo,

z uwagi na docierające do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy informacje o prowadzeniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez organizatorów, którzy zostali wykreśleni z rejestru i których objęto zakazem prowadzenia działalności, uprzejmie proszę o zapoznanie się z niniejszym komunikatem.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić kim jest organizator kształcenia. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2702 t.j. ze zm.), kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone jedynie przez podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów w/w ustawy. Takie podmioty, zwane organizatorami kształcenia, można podzielić na dwie główne kategorie:

1)  uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;

2)  inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej "rejestrem", będącego rejestrem działalności regulowanej.

Jednocześnie, kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 t.j. ze zm.). Tym samym, aby dany podmiot z w/w pkt. 2) mógł działać jako organizator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, konieczne jest spełnienie przez niego warunków ustawowych, takich jak np.:

1)  posiadanie programu kształcenia,

2)  zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia,

3)  zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia,

4)  posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Niestety niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których organizatorzy kształcenia, pomimo rejestracji i złożonych oświadczeń, nie spełniają albo przestają spełniać wymogi ustawowe. W tym celu Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, jako organ prowadzący rejestr na terenie jej właściwości, przeprowadza w zakresie określonym w ustawie kontrole organizatorów kształcenia. W sytuacji, gdy dany organizator kształcenia nie spełnia podstawowych wymogów ustawowych, Okręgowa Rada jest uprawniona i zobowiązania do wykreślenia takiego organizatora z prowadzonego rejestru i wydania zakazu wykonywania dalszej działalności w kontrolowanym zakresie.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których wykreśleni organizatorzy dalej prowadzą lub próbują prowadzić szkolenia podyplomowe pielęgniarek i położnych, naruszając przy tym aktualnie obowiązujące przepisy i wprowadzając w błąd członków naszego samorządu. Dlatego też, każda pielęgniarka i położna podejmująca się kształcenia podyplomowego, powinna wykonać pewne czynności zapobiegawcze, które mogą uchronić od skorzystania z usług nieuczciwego organizatora.

Po pierwsze, zasadnym jest podejmowanie kształcenia podyplomowego wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (zwanego w skrócie: "SMK”). Po drugie, przed podjęciem danej formy kształcenia zasadnym jest dokonanie weryfikacji organizatora kształcenia. Można tego dokonać zarówno w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, jak również w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Po trzecie, jeżeli dojdzie do rozpoczęcia danej formy kształcenia konieczne jest dążenie do egzekwowania obowiązków nałożonych na organizatora kształcenia. Obowiązki te, opisane na początku niniejszego komunikatu, w żadnym zakresie nie powinny być przerzucane na kursantów. To organizator kształcenia jest obowiązany do spełnienia wymogów ustawowych, w tym do pełnej organizacji zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej danego szkolenia. Jest to o tyle istotne, że z dniem zniesienia obowiązujących w naszym kraju stanów zagrożenia epidemicznego i zagrożenia epidemii (tj. od dnia 1 lipca 2023r.), zniesiona została również możliwość prowadzenia szkolenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych (online) lub w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także w podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona.

Należy przy tym podkreślić, iż ewentualne naruszenia przepisów dotyczących prowadzenia szkolenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez organizatorów kształcenia mogą być podstawą roszczeń zarówno poprzez kierowanie spraw do Miejskich Rzeczników Praw Konsumentów, jak również na drogę postępowania cywilnego (w tym również w postaci spraw sądowych).

Szanowni Państwo, uwzględnienie opisanych powyżej okoliczności i działań weryfikacyjnych może pozwolić na uniknięcie niepotrzebnych problemów. Dlatego też niniejszy komunikat stanowi również apel do Państwa: nie dajmy się oszukiwać nieuczciwym organizatorom kształcenia!

Z poważaniem
Katarzyna Florek
Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy