Uczenie się przez całe życie

DB Edukacja i Kultra - Leonardo da Vinci

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy bierze udział w projekcie partnerskim Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Na czym polega projekt partnerski?

Projekt partnerski polega na współpracy instytucji z krajów europejskich nad wypracowaniem wspólnego rozwiązania dotyczącego kształcenia bądź szkolenia zawodowego. Umożliwiają spotkania partnerów w ich krajach, wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także nawiązywanie i pogłębianie współpracy międzynarodowej. Efektem takiej współpracy jest produkt wypracowany wspólnie przez grupę partnerską.

Czyli, projekt ten polega na organizowaniu wyjazdów zagranicznych, których celem jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, a także wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu.

Jakie są założenia?

Projekt partnerski wspiera budowanie partnerstw międzynarodowych oraz współpracę w grupie zróżnicowanych instytucji z krajów europejskich. Są ukierunkowane na wypracowanie oraz wdrażanie wspólnych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Realizacja projektu partnerskiego stwarza doskonałe warunki do nawiązania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych, wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem, a także umożliwia wielostronną współpracę oraz wzajemne wizyty u partnerów projektu.

A co jest efektem takiej współpracy?

W przypadku projektu realizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych produktem końcowym będzie publikacja książkowa zawierająca trzy zróżnicowane aspekty w opiece domowej nad pacjentem przewlekle chorym. Podręcznik ten stanowić będzie źródło ciekawej wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy europejskimi partnerami.

Kto jest naszym partnerem?

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy w partnerstwie z Fundacją Wzajemnej Pomocy Flandria w Inowrocławiu nawiązała współpracę z organizacjami z Belgii (m.in. White Yellow Cross, Uniwersytet w Limburgii) oraz Węgier (Szkoła Comenius, Ośrodek Caritas).

Koordynator Projektu

Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wzajemnościowe / Landsbond van Christelijke
Mutualiteiten – BELGIA

Partnerzy projektu

Uniwersytet KHLim Limburg/ Katholieke Hogeschool Limburg – BELGIA

Biało-Żółty Krzyż / Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw – BELGIA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy – POLSKA

Fundacja Wzajemnej Pomocy – POLSKA

Caritas Pécs / Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány – WĘGRY

Comenius Pécs / Comenius Szakközépiskola és Szakiskola – WĘGRY

Pierwsze spotkanie odbyło się 08-09 października 2012r. w Brukseli, miało charakter organizacyjny. Uczestnicy projektu mieli możliwość poznać się wzajemnie, wymienić informacje na temat własnych instytucji oraz podejmowanych w nich działaniach. Jaki jest dostęp do nowych technologii, finansowanie, instytucje wspomagające, kształcenie przed i po dyplomowe.

Podczas tego spotkania nasz samorząd reprezentowali Bogusia Zgorzelak i Tomek Zawadzki.

Następne spotkanie miało już charakter bardziej praktyczny. Na spotkaniu, które odbywało się w Genk ( Belgia) 19 i 20 lutego 2013 nasi przedstawiciele ( Bogusia Zgorzelak, Tomek Zawadzki, Ania Andruszkiewicz i Grażynka Krzemińska) wzięli udział w spotkaniach warsztatowych. Razem z belgijskimi partnerami odwiedzali chorych w domu, poznawali pracę naszych koleżanek i kolegów oraz praktyczne funkcjonowanie dużych organizacji. Podczas spotkania dokonano aktualizacji harmonogramu działań związanych z przygotowaniem podręcznika, powołany został Zespół Redakcyjny czuwający nad opracowaniem podręcznika i jego tłumaczeniem. Z naszych przedstawicieli wybrana została Ania Andruszkiewicz.

Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie. Delegacje mogły na własne oczy zobaczyć właśnie oddany do użytku Dom Pomocy Społecznej “Toermalien”, ale również zwiedzić miasto Genk, czy obejrzeć kopalnię C-Mine, gdzie przywitała ich delegacja władz miasta w postaci radnej: Ria Grondelaers.


21-22 maja 2013 to spotkanie w Pecs na Węgrzech. Podczas tego spotkania uczestnicy projektu poznawali węgierski system opieki zdrowotnej – strukturę organizacyjną i finansowanie; organizacje i koordynację systemu opieki domowej; system edukacyjny i szkoleniowy.

Czwarty warsztat został przygotowany przez partnerów polskich i odbył się w dniach 25-26 lipca 2013 w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zorganizowała w swojej siedzibie część wykładów oraz poczęstunek dla naszych gości. Poza interesującymi wizytami studyjnymi, partnerzy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji (27.06) dotyczącej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi zorganizowanej przez Flamandzkie Przedstawicielstwo Ambasady Belgii w Polsce, z udziałem flamandzkiego Ministra Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny JoVandeurzena.

Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję rozwinąć swoją wiedzę i kompetencje związane z szeroko rozumianą opieką zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem opieki domowej.

Kolejny warsztat został przygotowany przez partnerów polskich i odbył się w dniach 25-26 lipca 2013 w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Poza częścią warsztatową, która – podobnie jak w przypadku poprzednich wizyt – miała na celu prezentację informacji dotyczących polskiego systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki domowej oraz systemu edukacji i szkoleń dla pielęgniarek i innych specjalistów zaangażowanych w proces opieki, miała miejsce również wizyta studyjna w Hospicjum
im. Ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.

Partnerzy uczestniczyli również w konferencji zorganizowanej 27 czerwca, dotyczącej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi zorganizowanej przez Flamandzkie Przedstawicielstwo Ambasady Belgii w Polsce, z udziałem flamandzkiego Ministra Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny Jo Vandeurzena. 


Partnerzy byli również odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń testowych, na których zostały poruszone zagadnienia: finansowania, komunikacji, jakości, etyki i kompetencji w obszarze opieki domowej (pielęgniarskiej opieki długoterminowej i opieki paliatywnej) w ujęciu międzynarodowym, stanowiące podsumowanie wiedzy i doświadczeń zbieranych w ramach podręcznika projektowego podczas spotkań partnerskich i wizyt studyjnych.

W Polsce szkolenie testowe miało miejsce 22 i 23 lutego 2014 roku w Inowrocławiu. Do uczestnictwa w nim zostali zaproszeni pracownicy, wolontariusze i partnerzy związani z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz Fundacją Wzajemnej Pomocy, działający w obszarze szeroko rozumianej opieki domowej (medycznej, socjalnej, wolontaryjnej).

Stanowiło ono okazję do wymiany doświadczeń, omówienia dobrych praktyk i wzbogacenia warsztatu pracy w obszarze opieki domowej. 

Praca w grupach, trening testowy, Polska

W dniach 2-5 czerwca 2014 odbyło się ostatnie spotkanie projektowe w Brukseli.
Jednym z głównych punktów była konferencja kończąca projekt (03.06) , w której udział wzięli przedstawiciele partnerów projektowych, ale także reprezentanci władz oraz krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji aktywnych w obszarze opieki zdrowotnej. Zostały na niej zaprezentowane efekty spotkań projektowych i prawie dwuletniej wspólnej pracy, zebrane w podręczniku projektowym.

Doświadczenia zdobyte dzięki udziałowi w projekcie utwierdziły nas w przekonaniu o konieczności integracji usług medycznych i społecznych kierowanych do osób starszych i niesamodzielnych oraz zachęciły do podejmowania kolejnych kroków w tym kierunku.

Przedstawiciele Partnerów Projektu podczas Konferencji
 

CARETRAINING – PODRĘCZNIK SZKOLENIOWY

W toku wspólnych spotkań przygotowany został podręcznik zawierający istotne informacje dotyczące działania lokalnej służby ochrony zdrowia w trzech krajach partnerskich, ale poruszający też inne zagadnienia, takie jak kompetencje zawodowe, finansowanie, system edukacji, etyka, komunikacja czy zarządzanie jakością.

Podręcznik jest dostępny dla każdej osoby zainteresowanej wykwalifikowaną opieką zdrowotną i może być użyteczny w wymianie informacji i szkoleniu ludzi zaangażowanych w lokalne inicjatywy związane z ochroną zdrowia.
Podręcznik do pobrania w wersji elektronicznej:

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI DOMOWEJ

Każdy z partnerów był również odpowiedzialny za upowszechnianie podręcznika szkoleniowego i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników opieki domowej i lokalnych inicjatyw opieki zdrowotnej. Poruszane zagadnienia to system opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem kontekstu opieki domowej, w trzech krajach partnerskich, w odniesieniu się do trzech poziomów: zarządzanie lokalnymi inicjatywami opieki zdrowotnej, codzienna koordynacja świadczeń zdrowotnych i kształcenie pielęgniarek do pracy w kontekście opieki domowej.

Polscy partnerzy projektowi, do uczestnictwa w nich zaprosili pracowników, wolontariuszy i partnerów związanych z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz z Fundacją Wzajemnej Pomocy, działających w obszarze szeroko rozumianej opieki domowej (medycznej, socjalnej, wolontaryjnej).

PREZENTACJE EDUKACYJNE

Na potrzeby szkoleń i spotkań projektowych opracowane zostały prezentacje odnoszące się do podstawowych zagadnień opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki domowej.
Prezentacje w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) są możliwe do pobrania w wersji elektronicznej:

DISSEMINATION PLAN – PLAN UPOWSZECHNIANIA

Aby zoptymalizować proces upowszechniania wyników partnerzy projektowi opracowali wspólnie kompleksowy plan dzielenia się doświadczeniami projektowymi z interesariuszami w ich krajach, jak i całej Europie.
Plan w angielskiej wersji językowej jest możliwy do pobrania w wersji elektronicznej:

PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE – KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU

Kwestionariusz ewaluacyjny pozwalający na ocenę następujących obszarów: współpraca międzynarodowa, partnerstwo, jakość rezultatów i znaczenie projektu, upowszechnianie.
Kwestionariusz w angielskiej i polskiej wersji językowej jest możliwy do pobrania w wersji elektronicznej:

KWESTIONARIUSZ EWALUACJI SZKOLENIA

Kwestionariusz ewaluacyjny pozwalający na ocenę następujących obszarów: aspekty organizacyjne szkolenia (m.in. adekwatność czasu czy jakość materiałów) jak i wartość merytoryczna wybranych zagadnień.
Kwestionariusz w polskiej wersji językowej jest możliwy do pobrania w wersji elektronicznej: