Organizatorzy kształcenia

ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA MOGĄ BYĆ:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej “rejestrem”, będącego rejestrem działalności regulowanej.

Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

WARUNKAMI PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO SĄ:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

WNIOSEK O WPIS:

W przypadku podmiotu innego niż wymienione w art. 75 ust. 1 pkt 1, zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, składa on wniosek o wpis do rejestru, zawierający następujące dane:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
 3. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu;
 4. określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia;
 5. miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:

“Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia podyplomowego, określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251).”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

OPŁATY ZA WPIS:

Wpis do rejestru podlega opłacie. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okręgowej izby pielęgniarek i położnych albo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która dokonała wpisu do rejestru.

W 2019 roku opłata za wpis/zmianę wpisu wynosi 292 zł.

ORGAN PROWADZĄCY REJESTR ODMAWIA WPISU WNIOSKODAWCY DO REJESTRU, W PRZYPADKU GDY:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
 2. organizatora kształcenia, wykreślono z rejestru na podstawie pkt 1, 4 lub 5 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

WPIS ORGANIZATORA KSZTAŁCENIA, DO REJESTRU PODLEGA WYKREŚLENIU W PRZYPADKU:

 1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
 2. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego organizatorowi kształcenia wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 3. likwidacji organizatora kształcenia;
 4. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
 5. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych,
 6. złożenia przez organizatora kształcenia, wniosku o wykreślenie z rejestru.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1, 4 i 5, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim podjęciu przez organ prowadzący rejestr uchwały o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

Organizator kształcenia, którego wykreślono z rejestru na podstawie pkt 1, 4 lub 5, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia podjęcia uchwały o wykreśleniu.

PROWADZENIE REJESTRU

Do rejestru wpisuje się dane, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

Organizator kształcenia, jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dane, organ prowadzący rejestr przekazuje do Centrum w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Organ prowadzący rejestr informuje Centrum o wykreśleniu z rejestru organizatora kształcenia, podając datę wykreślenia, oraz przesyła prawomocną uchwałę w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia dokonania wykreślenia.

Do uchwał Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.

Od uchwał, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

PROWADZENIE KSZTAŁCENIA:

W przypadku aktualizacji programu kształcenia Centrum udostępnia na stronach internetowych zaktualizowany program kształcenia oraz informuje o tym wpisanych do ewidencji organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie na podstawie dotychczasowego programu.

Prowadzenie kształcenia podyplomowego w sposób nieuwzględniający dokonanej aktualizacji programu stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów kształcenia.

Kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

Centrum oraz organ prowadzący rejestr organizatorów kształcenia niezwłocznie przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje o podejrzeniu prowadzenia kształcenia podyplomowego z naruszeniem ust. 2 i 3.

Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, informuje organ prowadzący rejestr o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w ciągu roku – do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych 6 miesięcy.

Organizator kształcenia:

 1. informuje Centrum o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w ciągu roku – do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych 6 miesięcy;
 2. przekazuje do Centrum harmonogram kształcenia podyplomowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1-3, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego kształcenia.

Organizator kształcenia corocznie do dnia 10 stycznia przedkłada Centrum sprawozdania z prowadzonej działalności w zakresie kształcenia podyplomowego w roku poprzednim.

Centrum prowadzi ewidencję organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie podyplomowe na podstawie danego programu kształcenia. Ewidencja jest jawna.

Do ewidencji wpisuje się dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, przekazuje dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności w zakresie kształcenia podyplomowego; zmiany tych danych zgłasza w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Organizator kształcenia jest obowiązany:

 1. przechowywać dokumentację przebiegu kształcenia podyplomowego, w tym protokoły przebiegu egzaminów lub innych form zakończenia kształcenia, przez okres 10 lat od dnia zakończenia kształcenia;
 2. prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu określonego rodzaju kształcenia podyplomowego.

KONTROLA:

Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru.

Kontroli podlega:

 1. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego;
 2. zgodność danych objętych wpisem do rejestru.

Kontrola, jest wykonywana przez przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Osoby wykonując czynności kontrolne za okazaniem imiennego upoważnienia, mają prawo:

 1. wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;
 2. wglądu do prowadzonej przez organizatora kształcenia dokumentacji przebiegu kształcenia;
 3. żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;
 4. badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydaktycznej.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół zawierający:

 1. nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2;
 2. miejsce realizacji programu kształcenia;
 3. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
 4. imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;
 5. opis stanu faktycznego;
 6. datę i miejsce sporządzenia protokołu;
 7. informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, oraz o przyczynie tej odmowy.

Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz organizator kształcenia.

Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, organizator kształcenia, zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształcenia nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się organizatorowi kształcenia,

Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji na temat organizacji i prowadzenia kształcenia podyplomowego oraz wyników prowadzonego postępowania.

Organizator kształcenia, ma prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:

 1. przekazuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokontrolne, które wskazuje stwierdzone nieprawidłowości oraz zawiera zalecenia pokontrolne mające na celu ich usunięcie, określając termin wykonania zaleceń pokontrolnych;
 2. wykreśla organizatora kształcenia, z rejestru – w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1, 4 lub 5.

Organ prowadzący rejestr informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw zdrowia o wykreśleniu z rejestru organizatora kształcenia.

NADZÓR

Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Nadzorowi podlega w szczególności:

 1. zgodność realizacji zajęć z programem kształcenia;
 2. prawidłowość prowadzonej dokumentacji przebiegu kształcenia;
 3. zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia;
 4. rozliczanie dofinansowania miejsc szkoleniowych dla specjalizacji.

Nadzór,  o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, jest wykonywany przez pracowników Centrum oraz osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych, w szczególności przez krajowych i wojewódzkich konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa i pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, lub przez przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest wykonywany przez osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych.

Osoby, wykonując czynności kontrolne za okazaniem imiennego upoważnienia, mają prawo:

 1. wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;
 2. udziału w zajęciach w charakterze obserwatora;
 3. wglądu do prowadzonej przez organizatora kształcenia dokumentacji przebiegu kształcenia;
 4. żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;
 5. badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydaktycznej;
 6. udziału w egzaminie końcowym w charakterze obserwatora, z wyjątkiem egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2;
 7. wglądu do dokumentacji księgowej specjalizacji oraz żądania dokumentów dotyczących rozliczenia wydatków poniesionych na prowadzenie specjalizacji ze środków publicznych.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół zawierający:

 1. nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia;
 2. miejsce realizacji programu kształcenia;
 3. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
 4. imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;
 5. opis stanu faktycznego;
 6. datę i miejsce sporządzenia protokołu;
 7. informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez organizatora kształcenia oraz o przyczynie tej odmowy.

Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz organizator kształcenia.

Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, organizator kształcenia zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształcenia nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się organizatorowi kształcenia.

Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji na temat organizacji i prowadzenia kształcenia podyplomowego oraz wyników prowadzonego postępowania.

Organizator kształcenia ma prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole minister właściwy do spraw zdrowia:

 1. przekazuje organizatorowi kształcenia wystąpienie pokontrolne, które wskazuje stwierdzone nieprawidłowości oraz zawiera zalecenia pokontrolne mające na celu ich usunięcie, określając termin wykonania zaleceń pokontrolnych;
 2. występuje do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o wykreślenie tego organizatora kształcenia z rejestru, jeżeli stwierdził, że organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, rażąco narusza warunki wykonywania działalności objętej wpisem, albo
 3. zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia kształcenia podyplomowego przez okres 3 lat, jeżeli stwierdził, że organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, rażąco narusza warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego.

W przypadku stwierdzenia niewykonania zaleceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 13 pkt 1, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13 pkt 2.


Organizatorzy

Agencja Usług Oświatowych „ Omnibus” Sp. z o.o.

57-300 Kłodzko
ul. Kościuszki 1 

tel. 748675204
omnibus01@poczta.onet.pl

Nip: 8831742636

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarekPielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek   

Akademia Zdrowia Izabela Łajs

95-020 Justynów ul. Główna 81
Filia Bydgoszcz
85-094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 

tel. 523763165
​bydgoszcz@akademia-zdrowia.pl

Nip: 7281348565

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

  
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

  

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

  

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

 

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

  

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

 

Szczepienia ochronne dla położnych

  

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

  

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

    

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

    

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

    

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

02-823 Warszawa
ul. Osmańska 14 

 

Nip: 5271055984

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI
   

Kaniulacja żył obwodowych i terapia płynami infuzyjnymi dla pielęgniarek i położnych

 
   

Ekspozycja zawodowa na patogeny krwiopochodne dla pielęgniarek i położnych

 
   

Przepłukiwanie/pielęgnacja dostępu naczyniowego dla pielęgniarek i położnych

 

Centrum Onkologii

85-796 Bydgoszcz
ul. I. Romanowskiej 2 

tel. 523743418
welna.maria@gmail.com

Nip: 5542217419

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

    

EPIMED Sp. z o.o. Marlena Karwacka

85-790 Bydgoszcz
ul. Sielska 24 

tel. 606182478
Marlena.karwacka@gmail.com

Nip: 5542922537

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

   

Fundacja Twórczych Kobiet

04-824 Warszawa
ul. Herbaciana 2 

tel. 661788996
sekr@kobiety.med.pl

Nip: 9522054382

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI
   

Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego dla pielęgniarek i położnych

 

Fundacja Akademia Aesculap

64-300 Nowy Tomyśl
ul. Tysiąclecia 14 

tel. 882171742
info@aesculap-akademia.pl

Nip: 7881994523

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI
   

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych dla pielęgniarek i położnych

 
   

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych dla pielęgniarek i położnych

 

Interrete Sp. z o.o.

50-078 Wrocław
ul. Leszczyńskiego 4 

tel. 717071299
biuro@meducare.pl

Nip: 8952018419

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

  

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 

Szczepienia ochronne dla położnych

  
  

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

  
  

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

  

Koordynator Bożena Dynowiak

85-168 Bydgoszcz
ul. Ujejskiego 59/57

tel. 507186999
bożenadynowiak@op.pl

Nip: 9531265569

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

  
 

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek

  
  

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

  
  

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Organizator wykreślony z rejestru Uchwałą Nr 674/VII/18 oraz
Uchwałą 675/VII/18 Prezydium ORPiP
z dnia 22 sierpnia 2018r.

  
  

Leczenie ran dla pielęgniarek

  
  

Leczenie ran dla położnych

  
  

Szczepienia ochronne dla położnych

  
  

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

  
  

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

  

SERVMED Paweł Dobski

60-184 Poznań
ul. Złotowska 63 

tel. 616791891
biuro@servmed.net

Nip: 7790030653

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI
  

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II dla pielęgniarek i położnych

  

Stowarzyszenie Sue Ryder

86-050 Solec Kujawski
ul. Powstańców 6 

tel. 600495599
szkolenia@sueryder.org.pl

Nip: 9671051101

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek

  

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

  

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

  

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

  

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

 

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

  

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 

Leczenie ran dla pielęgniarek

  
  

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

  
  

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych

  
  

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

  

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

60-179 Poznań
ul. Jeleniogórska 4/6

tel. 618685417
info@zdz.com.pl

Nip: 7770001720

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEKURSY KWALIFIKACYJNEKURSY SPECJALISTYCZNEKURSY DOKSZTAŁCAJĄCEUWAGI

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
Organizator wykreślony z rejestru Uchwałą Nr 657/VII/18 oraz
Uchwałą 658/VII/18 ORPiP z dnia 28 listopada 2018r.

  

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych

  

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

  
  

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

  
  

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek

  
  

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

  
  

Ordynowanie leków i wypisywanie recept