Przerwa w wykonywaniu zawodu

Niewykonywanie zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat

Pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej “opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu,
w którym odbywa się przeszkolenie.

Miejsce i czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej określa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem:

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej  lub stosunku służbowego
- porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu,
- z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.

W przypadku ukończenia studiów pielęgniarskich, położniczych i niepodjęcia wykonywania zawodu, okres przerwy w wykonywaniu zawodu zaczyna biec od momentu wydania dyplomu licencjata lub magistra pielęgniarstwa, położnictwa.

Przerwę w wykonywaniu zawodu niweluje ukończenie studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo.

Pielęgniarka lub położna, które zamierza zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłasza to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, z podaniem przewidywanego okresu niewykonywania zawodu.

Pliki do pobrania
doc
Pobierz
Wniosek o przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu.docx
docx, 17 KB