Prowadzenie praktyki

 

INFORMACJA z dnia 12.07.2017r.

Przypominamy,  że  w związku z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej (z lipca 2016r.), osoby wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych nie muszą już przedstawiać polis OC w OIPiP i wpisywać ich do swoich ksiąg. 

Od wczoraj system został dostosowany do powyższej nowelizacji - brak zakładki dotyczącej uzbezpieczenia.

W związku z powyższym poniżej w załącznikach aktualna instrukcja składania wniosku.

 

**********


Uwaga, zmiany w ustawie o działalności leczniczej  

W dniu 15 lipca 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 960)

Wprowadziła ona m.in. zmianę polegającą na odstąpieniu od obowiązku przedkładania opinii sanitarnej wydawanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnejzastąpieniu ich oświadczeniem wnioskodawcy o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej zakresie objętym wnioskiem, także w odniesieniu do wymagań dla pomieszczeń i urządzeń oraz zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Jednocześnie przypominamy o  zgłaszaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą https://rpwdl.csioz.gov.pl wszelkich zmian, związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, takich jak m.in. nazwisko, adres korespondencyjny, miejsce(a) wykonywania świadczeń, okres zawieszenia działalności leczniczej, zakończenie działalności itp., w okresie 14 dni od momentu powstania tych zmian

Informujemy dodatkowo, że zgłoszenie zmian w rejestrze CEIDG nie jest jednoznaczne z wpisaniem ich do rejestru praktyk zawodowych.

Wpisanie do księgi rejestrowej aktualnych danych  wymaga złożenia wnioskuwpis zmian w rejestrze.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm. OD 1 KWIETNIA 2013r. WNIOSKI O WPIS DO REJESTRU, ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU I WYKREŚLENIE Z REJESTRU MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK NALEŻY:

 1. UZYSKAĆ TZW. PROFIL ZAUFANY, KONIECZNY DO PODPISANIA WNIOSKU (epuap.gov.pl)
 2. ZALOGOWAĆ SIĘ NA SWOJE KONTO W SYSTEMIE RPWDL (lub założyć konto jeśli go nie posiadamy)
 3. WYPEŁNIĆ WNIOSEK O REJESTRACJĘ INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI  LUB WPISANIE ZMIAN W ISTNIEJĄCEJ JUŻ KSIĘDZE REJESTROWEJ.
 4. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA wniosku o wpis zmian - UZYSKAĆ UPRAWNIENIA DO SWOJEJ KSIĘGI REJESTROWEJ
 5. ZAŁĄCZYĆ SKANY DOKUMENTÓW, POTRZEBNYCH PRZY ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI PO RAZ PIERWSZY:
  • prawo wykonywania zawodu,
  • zaświadczenia wykluczające ponad 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu 
   (zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu z podaniem stanowiska pracy, świadectwo pracy, dyplom ukończenia studiów pielęgniarskich lub położniczych)
  • zaświadczenie o wpisie do CEIDG
   lub  POTWIERDZAJĄCYCH WPROWADZONE ZMIANY
 1. PODPISAĆ WNIOSEK PROFILEM ZAUFANYM
 2. WYSŁAĆ WNIOSEK
 3. DOKONAĆ OPŁATY NA KONTO OGÓLNE OIPiP z dopiskiem „opłata za wpis” lub „opłata za zmianę wpisu” (informacja o opłatach poniżej)

WYCIĄG Z USTAWY Z 15 KWIETNIA 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Art. 107. 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
2. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Do pobrania u dołu niniejszej strony instrukcje składania wniosku w systemie rpwdl.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 52 322 07 83, e-mail: pwz@oipip.bydgoszcz.pl

 


 

Informacja o opłatach za wpis i zmianę wpisu w rejestrze praktyk zawodowych:

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.

W 2018 opłaty:

- za wpis do rejestru praktyk zawodowych - 91 zł (dziewięćdziesiąt jeden złotych),

- za zmianę wpisu - 46 zł (czterdzieści sześć złotych)

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto ogólne OIPiP:

BGŻ  Oddział w Nakle n. Not.:  02 2030 0045 1110 0000 0397 2510

 (z dopiskiem opłata za wpis lub zmianę wpisu do rpwdl)


UWAGA WAŻNE !!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom które założyły działalność leczniczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Więcej informacji na stronie CEIDG

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457


Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).


Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępny na stronie:
http://rpwdl.csioz.gov.pl/

Platforma Usług Administracji Publicznej - profil zaufany:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/a1/04_Sj9CPy...

  Pliki do pobrania
  doc
  Pobierz
  Wzór Regulaminu Praktyki
  doc, 38 KB
  ppt
  Pobierz
  Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2018.ppt
  ppt, 126 KB
  doc
  Pobierz
  Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2018.docx
  docx, 23 KB