Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego przy OIPiP:

 1. Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 2. Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 4. Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 6. Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.
Informacja:

Uznanie kwalifikacji polskich pielęgniarek - nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE

28 grudnia 2013 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 354, str. 132)

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych na zasadzie praw nabytych (a nie systemu ogólnego), a także złagodzenia warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych, które polega skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego do standardowego, ustanowionego w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, okresu 3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat. Skrócenie wymaganego doświadczenia zawodowego do 3 lat dotyczy również położnych - absolwentek szkół pomaturalnych.

 

Kwalifikacje do wykonywania zawodu w państwach Unii Europejskiej.

Pielęgniarka, położna, która zamierza wykonywać zawód na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, powinna złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu.

Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz inne zaświadczenia
(w tym zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej), wydaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych, 
na wniosek pielęgniarki, położnej wpisanej do rejestru okręgowej izby.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

1  - zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
2 - zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;         
3 - inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Wzory wniosku oraz wzory zaświadczeń wydawanych na potrzeby uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej określa Uchwała Nr 199/VII/16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016r.

Istotne znaczenie przy wydawaniu zaświadczeń ma data wejścia Polski do Unii Europejskiej  tj. 1 maja 2004r.

Jeżeli pielęgniarka, położna posiada:

 tytuł zawodowy licencjata lub magistra pielęgniarstwa, położnictwa uzyskany po 1 maja 2004r. jej kwalifikacje uznawane są automatycznie – nie ma konieczności składania wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

W przypadku ukończenia:
- liceum medycznego
- szkoły pomaturalnej
- medycznego studium zawodowego
- posiadania tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa, położnictwa uzyskanego przed 1 maja 2004r. pielęgniarka, położna powinna złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej oraz udokumentować pracę w zawodzie, przedstawiając świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenia zawodowe.

Ważne jest czy dana osoba wykonywała zawód przez okres 3 kolejnych lat w ciągu ostatnich 5 lat.

W takim przypadku zaświadczenie potwierdza kwalifikacje na zasadzie tzw. praw nabytych.

Jeśli pielęgniarka, położna nie spełnia wymogu wykonywania zawodu przez okres 3 kolejnych lat w ciągu ostatnich 5 lat , poprzedzających wydanie zaświadczenia,jej kwalifikacje będą uznawane na podstawie systemu ogólnego uznawania kwalifikacji.

W przypadku ukończenia tzw. studiów pomostowych wydane zaświadczenie o kwalifikacjach będzie potwierdzało, że pielęgniarka ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie na podstawie programu wskazanego w art. 33 ust. 3 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznania kwalifikacji i dysponuje wiedzą i umiejętnościami porównywalnymi  z tymi, jakie posiadają pielęgniarki posiadające kwalifikacje, które w przypadku Polski określono w Załączniku V pkt. 5.2.2.

Nie będzie to takie samo zaświadczenie, jakie otrzymałaby osoba, która ukończyła studia licencjackie, które trwały 3 lata (6 semestrów).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do pobrania u dołu strony.

Wykaz ośrodków informacyjnych w Unii Europejskiej

Szczegółowych informacji na temat zasad uznawania kwalifikacji udzielają ośrodki informacyjne poszczególnych krajów:

 • Polska: Naczelna Rada Pielęgniarek I Położnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22, http://www.nipip.pl
 • Austria: Abteilung 1 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Stubenring 1, A-1010 VIENNA, tel. +43-1-71100 54446,irene.kosnopfl@bmwa.gv.at
 • Belgia: Direction générale de l`enseignement non obligatoire et de la recherché scientifique, C.A.E.-6-ieme étage - Bureau 6539, Boulevard Pachéco, 19 bte 0 B - 1010 BRUXELLES, tel. +32-2-210 55 77, chantal.kaufmann@cfwb.be, http://www.cfwb.be/infosup
 • Dania: Danish Centre for Assessment of Education (CVUU), H.C. Andersens Boulevard 43, DK-1553 KOBENHAVN, tel. +45-33 26 85 32, moo@su.dk
 • Finlandia: national Board of Education, P.O. Box 380, SF - 00531 Helsinki, tel. +358-9-77 47 71 28, carita.blomqvist@oph.fi
 • Francja: Ministere de l`Education Nationale, Bureau DRIC B3, rue de Grenelle 110 F-75007 PARIS, tel. +33-1-55- 55 04 28 joelle. pruvost@education.gouv.fr, http://www.education.gouv.fr/sup/default.htm
 • Grecja: Ministry of National Education & religious Affairs, 67 rue Penepistimiou, GR - 105 64 ATHENES, tel.+30-10-324 39 23,srpq@otenet.gr, http://www.srpq.gr
 • Hiszpania: Ministerio de Educación, Paseo del Prado 28, E-28071 MADRID, tel. +34-91-506 56 18, alvaro.martinez@educ.mec.es
 • Holandia: IRAS- Informatiescentrum Richtlijn Algemeen Stetsel, Postbus 29777, NL-2502 LT DEN HAAG, tel. +31-70 426 0390,Ibruin@nufficcs.nl
 • Irlandia: Dept of Education & Science, Training College Building, Marlborough St Dublin 1, tel. 00-353-1 889 22 36,gouldings@educ.irlgov.ie
 • Islandia: Ministry of Education,Sölvholsgötu, 4, IS-150 REYKJAVIK, tel. 354-545 95 91, Hordur.larusson@mrn.stjr.is
 • Lichtenstein: Department of Education, 2 Herrengasse, FL-9490 VADUZ, tel. +423-236 67 58, helmut.konrad@sa.llv.li,http://www.firstlink.li/eu/sokrates
 • Luksemburg: Ministere de la Culture, de l`Enseignement Supérieur et de la Recherche, 29 rue Aldringen, L-2926 LUXEMBOURG, tel.+352-478 51 39, tagliaferri@men.lu
 • Niemcy: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK), Lennénstr. 6, D-53113 BONN, tel. +49-228 50 10, zab@kmk.org
 • Norwegia: Ministry of Education, Research and Church Affairs, P.O. Box 8119, N-0032 OSLO, tel. 47-22 24 79 23, Ila@kuf.dep.no
 • Portugalia: Ministéda Ciencia e do Ensino Superior - Geral do Ensino Superior/Divisao de Reconhecimonto e Intercambio, Av.Duque d`Ávila, 137-4eEsq, P-1069-016 LISBOA, tel. +351-21-312 60 98, Manuela.paiva@desup.min-edu.pt
 • Szwajcaria: Office federal de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, CH-3003 BERNE, tel.+41 31 322 29 37, max.wild@bbt.admin.ch
 • Szwecja: national Agency forHigher Education, Box 7851, S - 10399 STOCKHOLM, tel. +46-8-56 30 86 63Karin.Dahl.Bergendorff@hsv.se
 • Wielka Brytania: Department for Education and Skills, Room E3b Moorfoot, GB - Sheffield S1 4pQ, tel.+44-114-259 41 51,carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk, www.dfes.gov.uk/europeopen
 • Włochy: Ministerio Coordinamento Politiche Communitarie, Via Giardino Theodoli 66, I-00186 ROMA, tel.+39-06-6779 53 22,A.BianchiConti@palazzochigi.it
Adresy NIPiP oraz OIPiP w Polsce:

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78, lok. 10
02-757 Warszawa
tel. 22-327-61-61
faks 22-327-61-60
nipip@nipip.pl

OKRĘGOWE IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:
http://www.nipip.pl/index.php/kontakty/oipip

Pliki do pobrania
doc
Pobierz
Wniosek wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do pracy w UE
doc, 60 KB
pdf
Pobierz
Dyrektywa 2005-36-UE z dnia 07.09.2005
pdf, 2 MB
pdf
Pobierz
Dyrektywa 2013-55-UE z dnia 20.11.2013
pdf, 1 MB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sparwie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP.pdf
pdf, 382 KB
pdf
Pobierz
Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego.pdf
pdf, 221 KB