Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego przy OIPiP:

  1. Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
  2. Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
  4. Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
  6. Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.
Informacja:

Uznanie kwalifikacji polskich pielęgniarek - nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE

28 grudnia 2013 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 354, str. 132)

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych na zasadzie praw nabytych (a nie systemu ogólnego), a także złagodzenia warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych, które polega skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego do standardowego, ustanowionego w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, okresu 3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat. Skrócenie wymaganego doświadczenia zawodowego do 3 lat dotyczy również położnych - absolwentek szkół pomaturalnych.

 

Kwalifikacje do wykonywania zawodu w państwach Unii Europejskiej.

Pielęgniarka, położna, która zamierza wykonywać zawód na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, powinna złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu.

Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz inne zaświadczenia
(w tym zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej), wydaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych, 
na wniosek pielęgniarki, położnej wpisanej do rejestru okręgowej izby.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

1  - zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
2 - zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;         
3 - inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Wzory wniosku oraz wzory zaświadczeń wydawanych na potrzeby uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej określa Uchwała Nr 199/VII/16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016r.

Istotne znaczenie przy wydawaniu zaświadczeń ma data wejścia Polski do Unii Europejskiej  tj. 1 maja 2004r.

Jeżeli pielęgniarka, położna posiada:

 tytuł zawodowy licencjata lub magistra pielęgniarstwa, położnictwa uzyskany po 1 maja 2004r. jej kwalifikacje uznawane są automatycznie – nie ma konieczności składania wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

W przypadku ukończenia:
- liceum medycznego
- szkoły pomaturalnej
- medycznego studium zawodowego
- posiadania tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa, położnictwa uzyskanego przed 1 maja 2004r. pielęgniarka, położna powinna złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej oraz udokumentować pracę w zawodzie, przedstawiając świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenia zawodowe.

Ważne jest czy dana osoba wykonywała zawód przez okres 3 kolejnych lat w ciągu ostatnich 5 lat.

W takim przypadku zaświadczenie potwierdza kwalifikacje na zasadzie tzw. praw nabytych.

Jeśli pielęgniarka, położna nie spełnia wymogu wykonywania zawodu przez okres 3 kolejnych lat w ciągu ostatnich 5 lat , poprzedzających wydanie zaświadczenia,jej kwalifikacje będą uznawane na podstawie systemu ogólnego uznawania kwalifikacji.

W przypadku ukończenia tzw. studiów pomostowych wydane zaświadczenie o kwalifikacjach będzie potwierdzało, że pielęgniarka ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie na podstawie programu wskazanego w art. 33 ust. 3 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznania kwalifikacji i dysponuje wiedzą i umiejętnościami porównywalnymi  z tymi, jakie posiadają pielęgniarki posiadające kwalifikacje, które w przypadku Polski określono w Załączniku V pkt. 5.2.2.

Nie będzie to takie samo zaświadczenie, jakie otrzymałaby osoba, która ukończyła studia licencjackie, które trwały 3 lata (6 semestrów).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do pobrania u dołu strony.

 

Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 http://nipip.pl/samorzad/osrodek-informacyjno-edukacyjny/

 

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz
Dyrektywa 2005-36-UE z dnia 07.09.2005
pdf, 2 MB
pdf
Pobierz
Dyrektywa 2013-55-UE z dnia 20.11.2013
pdf, 1 MB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sparwie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP.pdf
pdf, 382 KB
doc
Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu w krajach UE.docx
docx, 24 KB
pdf
Pobierz
Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego.pdf
pdf, 221 KB