Uchwały - Zjazdy - VI Kadencja (2011 - 2015)

ZJAZD -VI KADENCJA

XXXI Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy
25-26 listopada 2015 roku.

Uchwała Nr 1 w sprawie ramowego regulaminu obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-
Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania VI kadencji ORPiP. Powyższa uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI kadencji.
Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych absolutorium za okres VI kadencji. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 5 w sprawie sprawozdania kadencyjnego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 6 w prawie sprawozdania kadencyjnego Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia listy członków organów ORPiP oraz liczby zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na VII kadencję.
Uchwała nr 8 w sprawie zakazu łączenia stanowiska Przewodniczącej ORPiP równolegle
z zatrudnieniem w pełnym wymiarze etatu.
Uchwała nr 9 w sprawie regulaminu wyborów do organów ORPiP oraz trybu odwoływania ich członków.
Uchwała nr 10 w sprawie wyboru Katarzyny Florek na Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w VII kadencji.
Uchwała nr 11 w sprawie wyboru Aleksandry Szczypiorskiej na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w VII kadencji.
Uchwała nr 12 w sprawie wyboru Jerzego Woźniaka na Przewodniczącego Sądu Pielęgniarek i Położnych w VII kadencji.
Uchwała nr 13 w sprawie wyboru Wiesławy Jagodzińskiej na Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej w VII kadencji.
Uchwała nr 14 w sprawie wyborów członków do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Uchwała nr 15 w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała nr 16 w sprawie wyboru członków do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 17 w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 18 w sprawie wyboru kandydatów na delegatów VII krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

APELE
- Apel nr 1 w sprawie budowania prestiżu zawodowego pielęgniarek i położnych.
- Apel nr 2 w sprawie podniesienia jakości kształcenia położnych, a w szczególności kształcenia praktycznego.
- Apel nr 3 skierowany do instytucji rządowych, dotyczący norm zatrudnienia położnych
- Apel nr 4 skierowany do pracodawców, w sprawie zagwarantowania pielęgniarkom
i położnym zatrudnienia na stanowiskach zgodnych ze zdobytymi kwalifikacjami:
- Apel nr 5 w sprawie ograniczenia do dwóch kadencji pracy w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
- Apel nr 6 w sprawie przyznania pielęgniarkom i położnym pełnopłatnego rocznego urlopu zdrowotnego po przepracowaniu 20 lat w zawodzie.
- Apel nr 7 w sprawie przestrzegania norm zatrudnienia w oddziałach Anestezjologii
i Intensywnej Terapii zgodnie z rozporządzeniem oraz przestrzeganie norm zatrudnienia
w innych oddziałach i placówkach również NZOZ.
- Apel nr 8 w sprawie sprostowania w mediach rzeczywistej kwoty podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
- Apel nr 9 w sprawie świątecznej paczki dla pielęgniarek i położnych, które mają trudną sytuację rodzinną

WNIOSKI
- Wniosek nr 1 w sprawie wprowadzenia elektronicznego liczenia głosów na następnym Nadzwyczajnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym OIPiP .
- Wniosek nr 2 w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych i wejściu do ORPiP
po jednym delegacie z każdego okręgu wyborczego.
Wniosek nr 2 został odrzucony.
- Wniosek nr 3 w sprawie wzrostu sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych do sumy minimum 50 tysięcy złotych.
-Wniosek nr 4 w sprawie włączenia dodatku do podstawy uposażenia


Wykaz Uchwał i Stanowisk z XXX Zjazdu z dnia 18 marca 2015r.

Uchwały
Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia uproszczonego bilansu dla jednostek mikro od 2014r.
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej oraz rozliczenia budżetowego za rok 2014.
Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za rok 2015.
Uchwała nr 6 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 7 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.

Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na I kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy
Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Stanowiska
Stanowisko nr 1 w sprawie eliminacji pielęgniarek i pielęgniarzy z Pogotowia Ratunkowego zatrudnionych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Stanowisko nr 2 w sprawie wpisania nowego zawodu asystentka kobiety w ciąży i porodu (doula)

Stanowisko nr 3 w sprawie bezprawnego ustalania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na dyżurach w podmiotach leczniczych.

Stanowisko nr 4 w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany rozporządzenia w/s sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Wykaz Uchwał, Stanowisk i Apeli z XXIX Zjazdu z dnia 12 marca 2014r.

Uchwały
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej oraz rozliczenia budżetowego za rok 2013.
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2014.
Uchwała nr 5 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
Uchwała nr 6 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dokonania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.
Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na I kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy.
Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
Uchwała nr 11 w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodności z Konstytucją art. 50 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz § 10 pkt. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Stanowiska
Stanowisko nr 1 w sprawie poparcia Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2014r.:
Stanowisko nr 2 w sprawie projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych:

Apele
Apel nr 1 w sprawie przestrzegania ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania pielęgniarkom i położnym urlopu szkoleniowego:
Apel nr 2 w sprawie zwolnienia pielęgniarki i położnej z ponoszenia kosztów realizacji polityki zdrowotnej państwa i kosztów ochrony zdrowia społeczeństwa.


Wykaz Uchwał, Stanowisk i Apeli z XXVIII Zjazdu z dnia 6 marca 2013r.

Uchwały:
Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012,
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2013
Uchwała nr 3 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Uchwała nr 4 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.
Uchwała nr 5 w sprawie preliminarza budżetowego na I kwartał 2014r.
Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu za rok 2012.
Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na VI kadencję.
Uchwała nr 8 w sprawie uchwalenia Statutu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Stanowiska:
Stanowisko nr 1 w sprawie wprowadzenia do treści rozporządzenia Ministra Zdrowia tzw. Koszykowych oraz Zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów :norm zatrudnienia oraz kryteriów kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych,
Stanowisko nr 2 w sprawie nowelizacji zapisów w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
Stanowisko nr 3 w sprawie ustalenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich i położniczych,
Stanowisko nr 4 w sprawie implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej do praktyki w Polsce,
Stanowisko nr 5 w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami,

Apel
Apel nr 1 w sprawie wprowadzenia oddzielnych druków deklaracji wyboru świadczeniodawcy – lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.


Wykaz Uchwał, Stanowisk i Apeli z XXVII Zjazdu z dnia 14 lutego 2012 roku.

UCHWAŁY

Uchwała Nr 1 w sprawie ramowych regulaminów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu za rok 2011.

Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2012.

Uchwała Nr 5 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 6 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.

Uchwała Nr 7 w sprawie preliminarza budżetowego na I kwartał 2013 roku.

Uchwała Nr 8 w sprawie wyboru uzupełniającego członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy.

STANOWISKA

Stanowisko nr 1 w sprawie przywrócenia tytułów zawodowych pielęgniarkom i położnym:

Stanowisko nr 2 w sprawie zmniejszenia do 10 liczby dziedzin specjalizacji pielęgniarskich mających zastosowanie w ochronie zdrowia w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne:

APELE

Apel nr 1 do pracodawców o ułatwienie pielęgniarkom i położnym podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

Apel nr 2 w sprawie zagwarantowania pielęgniarkom i położnym 1-rocznego urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia:.

Apel nr 3 w sprawie zwiększenia pakietu badań obowiązkowych – pracowniczych dla pielęgniarek i położnych: badań cytologicznych, mammografii, Usg piersi, Rtg klatki piersiowej:

Apel nr 4 w sprawie zaprzestania narzucania pielęgniarkom i położnym zawierania umów cywilno-prawnych:

Apel nr 5 w sprawie wykonywania przez położne programu profilaktycznego wykrywania nowotworu szyjki macicy


ZJAZD XXVI 27-28.10.2011r Sprawozdawczo-Wyborczy

UCHWAŁY

Uchwała nr 1
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała nr 2
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek Położnych V kadencji za lata 2007-2011.

Uchwała nr 3
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej V kadencji za lata 2007-2011

Uchwała nr 4
W sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych V kadencji za lata 2007-2011.

Uchwała nr 5
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej V kadencji za lata 2007-2011.

Uchwała nr 6
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych V kadencji za lata 2007-2011.

Uchwała nr 7
W sprawie ustalenia liczby członków Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na VI kadencję. ze zmianą pkt.4 § 1.( zmiana dotyczy składu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - 1 przewodniczący i 3 zastępców ).

Uchwała nr 8
W sprawie zakazu łączenia stanowiska Przewodniczącego Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych równolegle z zatrudnieniem w zakładzie opieki zdrowotnej, w ramach pełnego wymiaru godzin ( umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) oraz łączenia stanowiska Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z funkcją Przewodniczącej Związków Zawodowych.

Uchwała nr 9
W sprawie regulaminu wyborów do Organów Izby oraz trybu odwoływania ich członków

Uchwała nr 10
W sprawie wyboru kandydata Ewy Kowalskiej na Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w VI kadencji.

Uchwała nr 11
W sprawie wyboru kandydata Elżbiety Lorenc na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w VI kadencji.

Uchwała nr 12
W sprawie wyboru kandydatki Grażyny Wenda na Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w VI kadencji.

Uchwała nr 13
W sprawie wyboru kandydatki Heleny Głowackiej na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w VI kadencji.

Uchwała nr 14
W sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała nr 15
W sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej.

Uchwała nr 16
W sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała nr 17
W sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 18
W sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

WNIOSKI

Wniosek nr 1
W sprawie ujednolicenia dokumentacji położniczej we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Wniosek nr 3
W sprawie zmiany paragrafu 1 ust. 4 pkt. 2 projektu uchwały nr 7/VI/11 XXVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy dotyczącego ustalenia liczby zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w VI kadencji.

Wniosek nr 4
W sprawie podjęcia uchwały o zakazie łączenia funkcji Przewodniczącej/go Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z funkcją Przewodniczącej w Związkach Zawodowych Zakładowych
i Krajowych.

Wniosek nr 7
W sprawie wprowadzenia do Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej płatnego urlopu zdrowotnego w wymiarze 12 miesięcy, po 25 latach stażu pracy w ochronie zdrowia.

Wniosek nr 8
W sprawie zwiększenia kwoty zapomogi losowej przyznawanej pielęgniarkom i położnym z tytułu choroby nowotworowej i innych zdarzeń losowych z kwoty 1000 zł do kwoty1300 zł w przypadku choroby nowotworowej i z 800 zł do 1000 zł w przypadku innych zdarzeń losowych.

Wniosek nr 9
W sprawie zorganizowania przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy kursów dokształcających dla pielęgniarek i położnych w systemie zaocznym.

Wniosek nr 10
W sprawie utworzenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisji ds. Opieki Długoterminowej.

Wniosek nr11
W sprawie utworzenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wnioski nr 2,5,6 zostały odrzucone podczas głosowania

STANOWISKO

Stanowisko nr 1
W sprawie nałożenia na oferentów będących zakładami opieki zdrowotnej obowiązku przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

APELE

Apel nr 1
W sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Apel nr 2
W sprawie umożliwienia udziału pielęgniarek i położnych w różnych formach kształcenia podyplomowego i pracy na rzecz samorządu poprzez oddelegowania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Apel nr 3
W sprawie prezentacji kandydatów na Przewodniczącą/ego Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych.

Apel nr 4
W sprawie przebiegu głosowania i podawania kandydatur.

Apel nr 5
W sprawie dopisania do nazwiska kandydata na liście wyborczej do Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych nazwy zakładu pracy, w którym kandydat jest zatrudniony.

Apel nr 6
W sprawie zgłaszania kandydatów na członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w ilości dwa razy większej niż miejsc w Okręgowej Radzie danej kadencji, a następnie dopiero wtedy złożenie wniosku formalnego o zamknięcie listy kandydatów.