Uchwały - Zjazdy - V Kadencja (2007 - 2011)

Zjazd XXV - 24 marca 2011

Uchwały XXV Zjazdu Samorządu Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zjazdu.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu za rok 2010.

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2011.

Uchwała nr 5 w  sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała nr 6 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.

Uchwała nr 7 w sprawie preliminarza budżetowego na I kwartał 2012 roku.

Podjęto następujące apele:

- apel nr 1 w sprawie wprowadzenia do Ustawy o Zawodzie Piel. i Położnej zapisu o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach umowy o pracę w publicznych i niepublicznych ZOZ, które winno wynosić 3500 zł brutto

- apel nr 2 w sprawie określenia zasad wypełniania przez pielęgniarki i położne obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez udział w szkoleniach zawodowych w formie słuchaczy lub wykładów

-apel nr 3 w sprawie zobowiązania dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej do przestrzegania zapisu art.44 a ust.1 pkt.4,5,6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr.14 poz.89).

- apel nr 4 w sprawie zobowiązania Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz innych podmiotów organizujących kształcenie do przesłania uszczegółowionych harmonogramów zajęć dydaktycznych(kursów, specjalizacji)organom prowadzącym rejestry jednostek szkolących

- apel nr 5 w sprawie zmiany ilości pytań na egzaminie końcowym w ramach odbytej specjalizacji przez pielęgniarki i położne w danej dziedzinie medycyny i zmniejszenie ze 180 pytań testowych do 120 pytań testowych

- apel nr 6 w sprawie zmiany do Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków samorządu w zakresie finansowania dojazdów samochodem na kursy, konferencje, zjazdy, sympozja.

- apel nr 7 w sprawie dokonania nowelizacji przepisu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej.(DZ. U. Nr 214 z 2005 r. poz.1816)


Zjazd XXIV - 25 marca 2010

Uchwały XXIV Zjazdu Samorządu Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2010 roku

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zjazdu.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009

Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu za rok 2009.

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2010.

Uchwała nr 5 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała nr 6 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.

Uchwała nr 7 w sprawie preliminarza budżetowego na I kwartał 2011 roku.

Apele

Apel nr 1 w sprawie przywrócenia nazwy „pielęgniarka/położna rodzinna” w nomenklaturze zawodowej i ustawodawstwie.

Apel nr 2 w sprawie ustalenia nowych rzeczywistych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które będą obligatoryjnie obowiązywały w samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Apel nr 3 w sprawie zobowiązania dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej do przestrzegania zapisu art.44 ust.1 pkt.4,5,6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 14 poz. 89).

Wnioski

Wniosek Nr 1 w sprawie zorganizowania dla położnych kursu specjalistycznego w zakresie instrumentowania przy zabiegu cięcia cesarskiego u ciężarnej.

Wniosek Nr 2 w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia zarządzanie w ochronie zdrowia

Wniosek Nr 3 w sprawie dofinansowania kosztów konferencji w wysokości 50% 1x w roku lub 100% 1x na 2 lata.
 


Zjazd XXIII - 19 marca 2009

Uchwały XXIII Zjazdu Samorządu Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2009 roku

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zjazdu.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008

Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu za rok 2008.

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2009.

Uchwała nr 5 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała nr 6 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.

Uchwała nr 7 w sprawie preliminarza budżetowego na I kwartał 2010 roku.

Apele

Apel nr 1 w sprawie równego traktowania podmiotów zawierających umowy z NFZ

Apel nr 2 w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatków środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia

Apel nr 3 w sprawie przywrócenia nazwy „pielęgniarka i położna rodzinna” w nomenklaturze zawodowej i ustawodawstwie.