Informacje Skarbnika


Zmiana wysokości składki na 2020 rok (aktualizacja 22.01.2020r.)

Data publikacji: 24.01.2017

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.
Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2020 roku określona została Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. i przedstawia się następująco:

  
Pielęgniarka, położna

Wysokość miesięcznej  składki członkowskiej

Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie albo na podstawie stosunku służbowego,1% od wynagrodzenia zasadniczego brutto

Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,

 

 

 

 

 

Pozostałe pielęgniarki, położne nie wykonujące zawodu , a wpisane do rejestru oraz wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych,

 

 

 

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
ogłaszanego przez Prezesa GUS
za ostatni kwartał roku kalendarzowego

 

od 1 stycznia 2020
jest to kwota
40,26 zł

Pielęgniarka, położna uzyskująca dochód jednocześnie z kilku źródeł,Składka członkowska z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa

 

  • Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka, położna,
  • Składki członkowskie są płatne miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni,
  • Składki członkowskie przekazuje się na rachunek bankowy ogólny OIPiP w Bydgoszczy:
    BGŻ Oddział w Nakle n/Not. 02 2030 0045 1110 0000 0397 2510
  • Uwaga! Osoby, które posiadają indywidualny numer rachunku bankowego przekazują składki na ten rachunek.
  • Osoby, które nie otrzymały indywidualnego numeru rachunku bankowego, a odprowadzają składki samodzielnie proszone są o kontakt z OIPiP w Bydgoszczy tel. 52 372 68 78 lub 694-450-057

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia okręgową izbę do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).