Informacje Okręgowego Rzecznika


Informacje organizacyjne

Data publikacji: 01.01.2016

VII kadencja

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

 • Aleksandra  Szczypiorska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • Violetta Dobrowolska
 • Anita Gliszczyńska
 • Beata Krawitowska
 • Renata Sobiechowska
 • Beata Walecka
 • Beata Gezela

Plan dyżurów  ORzOZ w Bydgoszczy  w 2016 r.

Dyżury pełnione są w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. od 14.00 do 15.00

 • Marzec:   3, 17
 • Kwiecień:  7, 21
 • Maj:  5, 19
 • Czerwiec:   2, 16
 • Lipiec:  7, 21
 • Sierpień:  4, 18
 • Wrzesień:  1, 15
 • Październik:  6, 20
 • Listopad:  3, 17
 • Grudzień:  1, 15

Zasady wykonywania zawodu  pielęgniarki i położnej, będące jednocześnie obowiązkami, określa Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U.01.57.602 
z późn. zm.):

 • pielęgniarka, położna wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością(art. 18 ustawy)
 • pielęgniarka, położna ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi (art.19 ustawy)
 • pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach (art. 20 ustawy) 
 • pielęgniarka, położna ma obowiązek zachowania w  tajemnicy  informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu(art. 21 ust.1 ustawy)
 • pielęgniarka, położna zobowiązana jest do wykonywania zleceń lekarskich odnotowanych w dokumentacji medycznej (art. 22, ust.1 ustawy

Zadania Okręgowego Rzecznika wynikają z ustawy art. 35

 1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
  2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
  3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności ;
  4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
 2. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na  rzecz okręgowego rzecznika .

Pielęgniarki i położne oprócz odpowiedzialności karnej i cywilnej podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadząc postępowanie wyjaśniające ma obowiązek badania przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem skargi, a także okoliczności jego zaistnienia. „ zatem nie chodzi tutaj tylko o stwierdzenie wykroczenia, ale także o wskazanie przyczyn powstania szkody. Ma więc obowiązek wskazania nieprawidłowości w organizacji pracy, wielkości i rozmieszczenia kadr, wyposażeniu stanowisk , przestrzeganiu praw pacjenta. Często pomimo stwierdzenia braku podstaw do skierowania wniosku o ukaranie pielęgniarki czy położnej, rzecznik kieruje swoje uwagi do kierownictwa zakładu wraz z żądaniem usunięcia niedociągnięć”