Aktualności


Prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 % podstawy wymiaru

Data publikacji: 21.12.2020

  Ubezpieczony, który jest zatrudniony w podmiocie leczniczym oraz:

odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, jeśli wynikają one ze styczności 
z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w tym podmiocie, albo jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie ma od 5 września 2020 r. prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracownicy) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy).

Jeżeli ubezpieczony otrzymał zasiłek chorobowy w wysokości niższej niż 100% przed wejściem w życie nowych przepisów, a więc od 5 września do 28 listopada, a spełnione są przedstawione wyżej warunki, na wniosek ubezpieczonego przelicza się zasiłek i wypłaca wyrównanie do 100% podstawy wymiaru.

Dokumenty potrzebne do wypłaty pracownikowi lub zleceniobiorcy zasiłku chorobowego 
w wysokości 100% przez płatnika składek:

1. Dokumenty potrzebne do wypłaty pracownikowi lub zleceniobiorcy zasiłku chorobowego w wysokości 100% przez płatnika składek:

    1.1. W przypadku niezdolności do pracy stwierdzonej na podstawie zaświadczenia lekarskiego w związku 
         z izolacją w izolatorium lub szpitalu;

  • Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19 (w sytuacjach wątpliwych płatnik składek może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia od lekarza, który wystawił e-ZLA o związku niezdolności do pracy z COVID-19). –  w załączeniu.
  • Stwierdzenie przez płatnika składek, który jest podmiotem leczniczym albo jednostką organizacyjną pomocy społecznej, że niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

  1.2. W przypadku niezdolności do pracy stwierdzonej na podstawie informacji na profilu płatnika składek             ZUS PUE o poddaniu ubezpieczonego obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych 
       w związku z COVID-19

  • Stwierdzenie przez płatnika składek, który jest podmiotem leczniczym albo jednostką organizacyjną pomocy społecznej, że obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

 

2. Dokumenty potrzebne do wypłaty pracownikowi lub zleceniobiorcy zasiłku chorobowego 
w wysokości 100% przez ZUS:

   2.1 W przypadku niezdolności do pracy stwierdzonej na podstawie zaświadczenia lekarskiego

  • Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19
  • Zaświadczenie płatnika składek (Z-3/Z-3a), w którym potwierdza (w części Uwagi), że ubezpieczony wykonuje pracę w podmiocie leczniczym oraz niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

  2.2 W przypadku niezdolności do pracy stwierdzonej na podstawie informacji z systemu EWP o poddaniu             ubezpieczonego obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-19

  • Zaświadczenie płatnika składek (Z-3/Z-3a), w którym potwierdza (w części Uwagi), że ubezpieczony wykonuje pracę w podmiocie leczniczym oraz obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Pracownik (zleceniobiorca), który otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA w związku z COVID-19 składa swojemu płatnikowi składek (pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19.

Płatnik składek wystawia zaświadczenie płatnika składek (Z-3 lub Z-3a), w punkcie „Uwagi” wpisuje, że ubezpieczony jest zatrudniony w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz że jego niezdolność do pracy powstała w związku wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej i przekazuje - wraz z oświadczeniem ubezpieczonego - do ZUS.

Płatnik składek (podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna pomocy społecznej), po otrzymaniu na profilu płatnika składek na PUE ZUS informacji, że pracownik (zleceniobiorca), został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ustala, czy kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych ubezpieczonego wynikają ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaną pracą, wystawia zaświadczenie płatnika składek (Z-3 lub Z-3a), w punkcie „Uwagi” wpisuje, że ubezpieczony jest zatrudniony w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz że obowiązkowa kwarantanna lub izolacja ubezpieczonego wynikają ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz przekazuje to zaświadczenie do ZUS.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia ubezpieczonego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, płatnik składek dołącza do zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a.

3. Dokumenty potrzebne do wypłaty osobie prowadzącej działalność pozarolniczą zasiłku chorobowego 
w          wysokości 100% przez ZUS:

  3.1 W przypadku niezdolności do pracy stwierdzonej na podstawie zaświadczenia lekarskiego

  • Oświadczenie ubezpieczonego, że wykonuje pracę w podmiocie leczniczym oraz niezdolność do pracy powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

 3.2. W przypadku niezdolności do pracy stwierdzonej na podstawie informacja z systemu EWP o poddaniu ubezpieczonego obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-19

  • Oświadczenie ubezpieczonego potwierdzające, że wykonuje pracę w podmiocie leczniczym oraz obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Oświadczenie można przekazać elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. W sytuacjach wątpliwych na potwierdzenie okoliczności podanych w oświadczeniu, ZUS może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia potwierdzającego okoliczności podane w oświadczeniu. Gdy zasiłek chorobowy ma być wypłacany osobie prowadzącej działalność pozarolniczą potrzebny jest tak jak w każdym przypadku wniosek o zasiłek. Można go złożyć na formularzu ZAS-53 lub Z-3b.