Aktualności


Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy

Data publikacji: 19.10.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
z dnia 1 października 2021 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu refundacji kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy

Ogłasza się tekst jednolity Załącznika nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy nr 1004/VII/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. –  Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy (stanowiący załącznik do niniejszego Obwieszczenia) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Uchwałą nr 1127/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 22 września 2021 r. 
w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 
​nr 1004/VII/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. – Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy