Aktualności


Korespondencja pomiędzy NIPiP i MZ dotyczące realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych oraz interpretacja prawnika OIPiP w Bydgoszczy.

Data publikacji: 18.04.2018

Scany korespondencji NIPiP oraz MZ dostępne poniżej w załącznikach. 

INTERPRETACJA PRAWNA DOKONANA PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO OIPiP w Bydgoszczy

W związku z Pismem Ministra Zdrowia z dnia 21.03.2018 r., sygn. UZ-PR.0762.1.2017.KM stanowiącego odpowiedź na Pismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 25.10.2017 r., sygn. NIPIP-NRPIP-DM.002.205.2017.TK uprzejmie informuję, iż:

zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Zdrowia środki finansowe na podwyżki dla pielęgniarek i położnych mogą otrzymać wyłącznie podmioty, które mają zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie istnieją dwie możliwości zawarcia takiej umowy:

  1. poprzez zawarcie kontraktu w ramach sieci szpitali (tj. zakwalifikowanie świadczeniodawcy do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej) oraz
  2. w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wraz z wygaśnięciem zawartej umowy, świadczeniodawca nie może otrzymywać środków na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Środków tych nie będą również mogli otrzymywać świadczeniodawcy, którzy na dzień 1 sierpnia 2017 r. (tj. dzień ustalenia przez świadczeniodawcę liczby pielęgniarek i położnych uprawnionych do podwyżek) nie realizowali umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co ważne, Minister dopuszcza możliwość przekazania przez świadczeniodawcę informacji za rok 2017 o liczbie pielęgniarek i położnych w terminie późniejszym niż wskazany w rozporządzeniu MZ z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie OWU o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ale dotyczy to wyłącznie tych świadczeniodawców, którzy na dzień 1 sierpnia 2017 r. realizowali umowę o udzielanie świadczeń. 

Pozdrawiam, Paweł Rutkowski

Kancelaria Radcy Prawnego OIPiP w Bydgoszczy