Aktualności


Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie zwolnienia OIPiP z obowiązku wystawiania PIT-8C.

Data publikacji: 18.04.2018

Informacja na stronę internetową

dot. interpretacji indywidualnej w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania bądź refundacji członkom Izby udziału w szkoleniach

 

Szanowni Państwo, w związku z Interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2018 r. sygn. 0115-KDIT2-2.4011.60.2018.2.ENB, informujemy, iż uczestnictwo w kursie szkoleniowym:

  1. organizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy i finansowanym ze środków własnych Izby lub
  2. organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP w Bydgoszczy ze środków własnych lub
  3. organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości bądź części przez OIPiP w Bydgoszczy

nie powoduje powstania po stronie uczestnika takiego kursu (pielęgniarki i położnej) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na OIPiP w Bydgoszczy nie ciążą obowiązki sporządzenia dla każdego uczestnika kursu informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). 

 

Pomimo faktu, iż ekonomiczny ciężar w/w szkoleń ponosi OIPiP w Bydgoszczy, w praktyce środki te pochodzą ze składek członkowskich opłacanych przez pielęgniarki i położne. Członkowie samorządu opłacając obowiązkową składkę ponoszą ciężar finansowy, aby umożliwić samorządowi wypełnianie jego ustawowych zadań. Natomiast udzielanie przez OIPiP świadczenia w postaci umożliwienia uczestniczenia jego członków w szkoleniu, stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku samorządu sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. Pielęgniarki i położne mają bowiem ustawowy obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. 

 

W tym stanie rzeczy nie dochodzi do uzyskania przez pielęgniarki czy położne przychodu z nieodpłatnych świadczeń, czy też przychodu z innych źródeł, zaś samorząd nie ma obowiązku sporządzania dla uczestników kursu informacji PIT-8C.