Aktualności


Wybory delegatów VIII kadencji samorządu pielęgniarek i położnych

Data publikacji: 08.08.2019

 

Wybory delegatów VIII kadencji samorządu pielęgniarek i położnych

W związku ze zbliżającymi się wyborami delegatów VIII kadencji samorządu pielęgniarek i położnych, przypominamy o ustawowym obowiązku aktualizacji danych zawartych w okręgowym rejestrze pielęgniarek i położnych (m.in. miejsce zatrudnienia, zamieszkania, nazwisko).

Pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni, zarejestrowani w Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy, powinni zaktualizować swoje dane poprzez złożenie właściwego arkusza aktualizacyjnego w biurze OIPiP w Bydgoszczy, co pozwoli prawidłowo przydzielić daną osobę do odpowiednego rejonu wyborczego.

Osoby, które nie zaktualizowały danych w rejestrze prowadzonym przez OIPiP
w Bydgoszczy zostaną przydzielone do okręgu wyborczego, zgodnego z ostatnią aktualizacją.

Pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni zamierzający uczestniczyć w zebraniu wyborczym w danym zakładzie pracy muszą znajdować się na liście właściwego rejonu wyborczego.

W przypadku niezamieszczenia nazwiska na liście wyborczej placówki traci się prawo do uczestnictwa w zebraniu,  a tym samym prawo wyborcze.

Zmiany w zakresie rejonu wyborczego (miejsce pracy lub zamieszkania, jak również nazwisko) należy zgłaszać w biurze OIPiP w Bydgoszczy,najpóźniej 14 dni przed planowanym zebraniem wyborczym.

Informacja o rejonach wyborczych, miejscu, dacie i godzinie wyborów zostanie przekazana pracodawcom, pełnomocnikom, jak również zamieszczona na naszej stronie internetowej. 

Podstawa prawna, dotycząca aktualizacji danych:

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
z 2018r. poz. 123 t.j. ze zm.), pielęgniarka i położna wpisane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek
 i położnych o wszelkich zmianach danych objętych wpisem do tego rejestru (art. 44 ust. 1), nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zgodnie z art 48 ust. 5 ww. ustawy, zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych
do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej.