Aktualności


INFORMACJA PRAWNA W SPRAWIE OGRANICZENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W JEDNYM PODMIOCIE LECZNICZYM

Data publikacji: 07.04.2020

INFORMACJA PRAWNA

 

W SPRAWIE OGRANICZENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W JEDNYM PODMIOCIE LECZNICZYM

 

W ostatnim czasie, w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w środowisku medycznym pojawiają się informacje o zakazie świadczenia pracy lub wykonywania umów zlecenia przez osoby wykonujące zawód medyczny w więcej niż jednym podmiocie leczniczym. 

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która dodała art. 7d do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Artykuł 7 d cytowanej ustawy stanowi, iż:

"Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19”.

Do daty 6 kwietnia 2020 r. nie zostało wydane w/w rozporządzenie. 

 

Informację prawną sporządził:

Radca prawny OIPIP w Bydgoszczy