Aktualności


Nowe rozporządzenia w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Data publikacji: 05.09.2018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2018r. poz. 1681) wprowadza zapewnienie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie umowy o pracę lub stosunku służbowego,  nie uchylając dotychczasowych regulacji zapewniających średni wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ani nie uchyla obowiązków informacyjnych i uzyskania uzgodnień lub opinii dotychczasowych.

Czytając w §2 wspomnianego rozporządzenia wprowadza ono nowy obowiązek sporządzenia informacji przez świadczeniodawców w terminie 14 dni od wejścia w życie tego rozporządzenia czyli do 14.09.2018r. , co następnie uruchomi procedurę przedstawienia przez Dyrektora O/NFZ  zmiany umowy w terminie 14 dni i dalej obowiązek opracowania sposobu podziału tych środków zapewnionych zmianą umowy i uzyskanie opinii przedstawiciela samorządu w trybie jak dotychczas.

Pomimo wejścia w życie z dniem 1 września 2018 roku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 1681) Prezes NFZ nie dokonał jeszcze nowelizacji odpowiednich zarządzeń umożliwiających świadczeniodawcom zgłaszanie za pośrednictwem serwisów internetowych uzupełnionych informacji o zatrudnieniu pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień
1 sierpnia 2018 roku, z podziałem na formy wykonywania zawodu oraz na zgłaszanie pielęgniarek praktyki POZ. Jesteśmy tym zaniepokojeni ponieważ termin na zgłaszanie upływa 14 września 2018 roku, a zatem zostaje coraz mniej czasu na realizację zobowiązania.

Obowiązek po stronie Prezesa NFZ nowelizacji odpowiednich zarządzeń oraz zabezpieczenie niezbędnych środków na dodatkowe wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w planach finansowych Funduszu wynika wprost z § 1 ust 10 i 11 zawartego przez NIPiP Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 roku.